طراحی و محاسبات نوترونیک راکتور اراک

اقتصاد در توليد نيروي هسته اي همواره تحت تاثير بهره بالاي و توليد نيرو بوده كه در واقع خود تحت تاثير ویژگیهای ساختاری رآکتور قرار مي گيرد. هدف از این تحقیق بررسی تغییرات در نوع خنک کننده، کند کننده، چیده مان و ترکیبات سوخت رآکتور اب سنگین می باشد. این نوع راکتور یک راکتور پژوهشی چند منظوره از نوع تانکی- کانالی (Vessel-Channel Type) با قدرت 40 مگاوات حرارتی است. سوخت راکتور اکسید اورانیوم طبیعی بوده و در آن از آب سنگین هم بعنوان کند کننده و هم خنک کننده استفاده می شود. در این پژوهش به بررسی امکان سنجی جایگزینی آب سبک به جای آب سنگین در این رآکتور پرداخته می شود. به علت متفاوت بودن سطح مقاطع جذب و پراکندگی آب سبک نسبت به آب سنگین، این جایگزینی منجر به ایجاد یک ساختار زیر بحرانی خواهد گردید. جهت رفع این موضوع می توان با تغییر در غنای سوخت و نوع ترکیبات آن تا اندازهای این موضوع را برطرف نمود.  

تصاویری از هندسه برنامه در ادامه آورده میشود.