نمونه پروژه کد هسته ای MCNP

توضیح مساله:

در این قسمت یک نمونه از کد MCNP  به همراه جواب قرار داده شده است که شرح صورت مساله در ادامه میآید.

مساله حل شده:

توزیع دز عمقی را در آب ناشی از فرود پروتونهای با انرژی 100 و 200 مگاالکترون ولت بدست آورید؟

هدف دستیابی به قله براگ در طیف دز برحسب مکان است.