کد mcnp تولید پیک براگ پروتون تراپی

سورس کد نوشته شده به زبان mcnp برای محاسبه پیک براگ ناشی از بیم پروتون

با استفاده از این سورس که با MCNP شما میتوانید پیک براگ ناشی از بیم پروتون را در انرژی های مختلف ( در انرژی های بین 5 تا 250 مگاالکترون ولت) محاسبه کنید. مهمترین نکات مورد استفاده در این سورس عبارت است از

1) رسم خروجی برنامه براساس سلول های مختلف

2) تغییر بازه انرژی پیشفرض محاسبات

3) نحوه استفاده از کارت فیزیک

4) نحوه محاسبه نمودار پیک براک

5) محاسبه نمودار پروفایل دز عمقی و عرضی

تصاویری از خروجی برنامه

پیک براگ بدست آمده از پروتون هایی با انرژی 250 مگاالکترون ولت 

 

 

 

پیک براگ بدست آمده از پروتون هایی با انرژی 150 مگاالکترون ولت