مجموعه ویدئویی آموزش نرم افزار MCNP Visual Edittor

مجموعه ویدئویی آموزش نرم  افزار MCNP Visual Edittor 

 1. فراخوانی برنامه و رسم اولیه
 2. ترسیم سطوح
 3. ترسیم سلول
 4. تعریف چشمه ها
 5. کارت مواد
 6. کارت اهمیت
 7. انتقال
 8. اصلاح شماره گذاری سلول و سطوح
 9. تعریف ماده برای سلول ها
 10. اجرای برنامه
 11. مشاهده مسیر ذرات
 12. رسم تالی ها
 13. رسم سطح مقطع
 14. نمایش سه بعدی هندسه
 15. نمایش سه بعدی هندسه  تکرار شونده
 16. ورود هندسه از اتوکد
 17. فراخوانی مجدد فایل برنامه
 18. تنظیمات برنامه
 19. مشاهده فایل های برنامه
 20. کار با پنجره ها بخش اول
 21. کار با پنجره ها بخش دوم
 22. کار با پنجره ها بخش سوم