کد MCNP ساختار تکرار شونده سه بعدی

توضیحات برنامه

در این پروژه ساختار تکرار شونده به صورت سه بعدی استفاده شده است. همانطور که در شکل مشخص است  تعدادی استوانه به صورت سع بعدی در کنار هم قرار دارند.