پروژه تصویرگری در پزشکی با MCNP

توضیح کار

در این پروژه 11 میله فانتوم سربی به  ترتیب  3 میله با ضخامت 1 سانتی متر و 1 سانتی متر فاصله بین آن،4 میله با ضخامت 0.5 سانتی متر و 0.5 سانتی متر فاصله بین آن، 4 میله با ضخامت 0.2 سانتی متر و 0.2 سانتی متر فاصله بین آن و4 میله با ضخامت 0.1 سانتی متر و 0.1 سانتی متر فاصله بین آن که ضخامت همه آنها در راستای محور z یک سانتی متر می باشد  در نظر گرفته شده است. سپس این فانتوم ها درون یک مکعب از جنس آب قرار گرفته شده است.

پارامترهای بررسی شده

بخش اول: اثر فاصله فیلم تا جسم روی فیلم خروجی

بخش دوم: بررسی اثر انرژی لامپ اشعه ایکس روی فیلم

بخش سوم: بررسی اثر تعداد فوتون­ها روی کیفیت فیلم

بخش چهارم: بررسی اثر فاصله جسم تا لامپ اشعه ایکس روی فیلم 

ضمیمه 1: برنامه نوشته در کد MCNP

ضمیمه 2: برنامه نوشته شده برای خواندن فایل، تبدیل آن به یک ماتریس مربعی و رسم شکل مورد نظر

 

نمونه تصویر گرفته شده با MCNP