خرید کد هسته ای Geant

مجموعه کد  هسته ای Geant شامل نرم افزار های زیر است:

 

نرم افزار های لازم برای اجرای GEANT

1- نصب نرم افزار  Microsoft Visual Studio (VS)

2- نصب نرم افزار Qt به منظور ایجاد محیط بصری برای کد Geant4

3- استفاده از نرم افزار CMake به منظور ایجادsolution  برای نرم افزار VS