مجموعه ویدئویی آموزش کد مونت کارلو MCNP

 مجموعه ویدئویی آموزش کد MCNP  توسط مهندس شامحمدی فراهم شده است. لیست حلسات و محتوی هر جلسه در زیر آمده است. برای خرید این مجموعه مفید با شماره تلفن 09372846654 تماس بگیرید.

برای دانلود و مشاهده رایکان این مجموعه آموزشی مفید کتابخوان هوشنمد اناره را دانلود کنید

این مجموعه آموزشی برای چه کسانی مفید است؟

برای دوستانی که هیچ آشنایی با کد MCNP ندارند این مجموعه آموزشی خیلی مفید است. در واقع کسانی که این مجموعه آموزشی را خریداری می کنند نیازی به هیچ منبع دیگر نخواهند داشت

سرفصل های این مجموعه آموزشی  در زیر آمده است؟

فصل اول: مقدمات

بخش اول: نصب کد

بخش دوم: نصب نرم افزارهای لازم (Notepad++, Reflection, Visual Edittor)

بخش سوم: ساختار فایل ورودی کد

فصل دوم: مقدمات+ آموزش سطوح

بخش اول: واحدهای مورد استفاده در کد

بخش دوم: ذرات قابل ترابرد و محدوده انرژی هر ذره

بخش سوم: صفحات ساده (P)

 

فصل سوم-بخش اول: مقدمات+ آموزش سطوح

بخش اول: آموزش استوانه
بخش دوم: آموزش کره
بخش سوم: آموزش مخروط
 

فصل سوم-بخش دوم: ماکروبادی ها

 
بخش اول: ماکروبادی ها- rcc
بخش دوم:ماکروبادی ها- rpp
بخش سوم:ماکروبادی ها- box
بخش چهارم:ماکروبادی ها- RHP
بخش پنجم:ماکروبادی ها- REC
بخش ششم:ماکروبادی ها- ،TRC
بخش هفتم:ماکروبادی ها- WED
 

فصل چهارم:  کارت داده

بخش اول:  معرفی کارت داده

بخش دوم: کارت نوع مساله

بخش سوم:  کارت اهمیت

بخش چهارم:  کارت ماده

بخش پنجم: کارت  تاریخچه-nps

فصل پنجم: چشمه ها

فصل 5-درس1-مقدمات چشمه ها
فصل 5-درس2-انواع تعریف پارامترها
فصل 5-درس3-تعریف پارامتر های وابسته
فصل 5-درس3-چشمه های نقطه ای
فصل 5-درس5-چشمه های خطی
فصل 5-درس6-چشمه های حجمی
فصل 5-درس7-چشمه های دلخواه

فصل ششم: تالی ها

فصل 6-درس1-معرفی تالی ها
فصل 6-درس2-تالی نوع اول
فصل 6-درس3-تالی نوع دو
فصل 6-درس4-تالی نوع سه
فصل 6-درس5-تالی نوع چهار
فصل 6-درس6-تالی نوع پنج
فصل 6-درس7-تالی نوع شش
فصل 6-درس8-تالی نوع هفت
فصل 6-درس9-تالی نوع هشت
 
 

نظرات کاربران

تاریخ نظردهی: 1397-12-02 12:09:37
کاربر: محمدی

این مجموعه را من از طریق کتابخوان اناره خرید کردم. واقعا هیچ نیازی به کتابهای دیگر نداشتم. نمره خیلی خوبی هم از استاد گرفتم.

مشاهده تمام نظرات کاربران