فیلم آموزش کد MCNP-پیشرفته

قیمت: 40000

نوع محتوا: فیلم آموزشی
videocam

خرید این آموزش 40000 تومان

فیلم آموزش کد MCNP-پیشرفته


فیلم آموزش کد MCNP-پیشرفته
تاریخ انتشار:شنبه, 20 آبان 96

بروزرسانی: دوشنبه, 16 مهر 97

قیمت این آموزش: 40000 تومان

تعداد بازدید: 191

تعداد نظرات: 0

خرید این آموزش 40000 تومان

3 نفر این پکیج را خریداری کرده اند.
لینک کوتاه این مطلب:

لیست دروس فیلم آموزش کد MCNP-پیشرفته

شناسه درس عنوان
801 فصل اول- کنترل کنند ها ی بازه ای
802 فصل اول-درس دوم-کنترل کننده های متنی
803 فصل اول-درس سوم-کنترل کنندهای نشانه گذاری
804 فصل اول-درس چهار-کنترل کننده های پاسخ
805 فصل دوم-درس اول- ترسیم ها در برنامه MCNP
806 فصل دوم-درس دوم- ترسیم ها در برنامه MCNP
807 فصل دوم-درس سوم- ترسیم ها در برنامه MCNP
808 فصل دوم-درس چهارم- ترسیم ها در برنامه MCNP
809 فصل سوم-درس اول- معرفی کاهش واریانس
810 فصل سوم-درس دوم- کاهش واریانس با پنجره وزنی
811 فصل سوم-درس سوم- کاهش واریانس با رولت روسی
812 فصل سوم-درس چهارم- کاهش واریانس با برخورد اجباری
813 فصل چهارم-درس اول- معرفی ساختار های تکرارشونده
814 فصل چهارم-درس دوم- ساختار های تکرارشونده با انتقال
815 فصل چهارم-درس سوم- ساختار های تکرارشونده با U,Fill
816 فصل پنجم-درس اول- معرفی مش تالی
817 فصل پنجم-درس دوم- مش تالی نوع اول
818 فصل پنجم-درس سوم- مش تالی نوع دوم
819 فصل پنجم-درس چهارم- مش تالی نوع سوم
820 فصل ششم-درس اول- کارت فیزیک
821 فصل ششم-درس دوم- کارت فیزیک
822 فصل ششم-درس سوم- کارت فیزیک
823 فصل ششم-درس چهارم- کارت فیزیک
824 فصل ششم-درس پنجم- کارت فیزیک
برای خرید این پکیج آموزشی وارد سایت شوید. بعد از ورود لینک خرید سایت در اینجا نمایش داده می شود 3 نفر این پکیج را خریداری کرده اند.