مبانی حسابداری

1395-11-06
بازدید: 15

بهترین مبحث این کتاب عبارت است از:

* تعاریف و واژگان
- تعریف حسابداري و کاربرد آن
- مفروضات حسابداري
- اصول حسابداري
- میثاقهاي تعدیل کننده
*معادله اساسی حسابداري و عناصر آن
- ترازنامه
- دارائی
- بدهی
- سرمایه
*انواع حسابها
- دائمی
- موقت
- انتظامی
- زیرخطی
*قواعد ثبت مالی حسابها
- ثبت مالی حسابهاي دائم
- ثبت مالی حسابهاي موقت

* دفاتر حسابداري
- دفتر روزنامه
- دفتر کل
* حسابداري شرکتها
- شرکتهاي خدماتی
- شرکتهاي بازرگانی
-روشهاي ارزشیابی موجودي کالاي آخر دوره
- اصلاحات و تعدیلات
- استهلاك
- ذخیره مطالبات مشکوك الوصول
- نحوه بستن حسابهاي موقت در شرکتهاي بازرگانی


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه