چارچوبی پارچه مدیریت ریسک ( 1 )

1395-11-06
بازدید: 46

بخش اول: مرور کلی
مقدمه
رویدادها؛ ریسکها و فرصتها
تعریف مدیریت ریسک
دستیابی به اهداف
اجزاي مدیریت ریسک
رابطهي اهداف و اجزاء
اثربخشی
محدودیتها
دربرگیري کنترل داخلی
نقشها و مسوولیتها
سازمان این گزارش
استفاده از این گزارش
بخش دوم: چارچوب
فصل اول: تعاریف
چکیده
ارزش و عدم قطعیت
رویدادها؛ ریسکها و فرصتها
تعریف مدیریت ریسک
اجزاي مدیریت ریسک تجاري
رابطهي اهداف و اجزاء
اثربخشی
دربرگیري کنترل داخلی
مدیریت ریسک و فرآیند مدیریت
فصل دوم: محیط داخلی
چکیده
فلسفه مدیریت ریسک
اشتهاي ریسک
هیئت مدیره

درستکاري و ارزشهاي اخلاقی
التزام به صلاحیت
ساختار سازمانی
تفویضاختیارات و مسوولیتها
استانداردهاي مربوط به منابع انسانی
کاربردها

 


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
90 1398-03-13 1398-03-13 دانلود فایل 6 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها