کتاب مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی

1395-11-04
بازدید: 17

فصل اول

فصل نخست كتاب عبارت است از ویژگی‌های قرارداد اجاره بلند مدت (اجاره عملیاتی و سرمایه‌ای از دیدگاه اجاره كننده و اجاره دهنده) بر مبنای استانداردهای مالی ;همچنین قرارداد اجاره‌ای تلفیقی و قرارداد اجاره به شرط تملیك براساس قانون عملیات بانكی در ایران .

فصل دوم

در فصل دوم گزارش‌های مالی تغییر قیمت‌ها در پنج نظام حسابداری بررسی و مقایسه شده است : سیستم حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی ـ واحد اسمی پول (HC/ND)، سیستم حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی ـ واحد اسمی پول دارای قدرت خرید ثابت (HC/CD)، سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش جاری ـ واحد اسمی پول (CC/ND)، سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش جاری ـ واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (CC/CD)، و سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش جاری ـ حفظ سرمایه فیزیك .(CC/PC)

فصل سوم

مباحث فصل سوم درباره ویژگی‌های مربوط به قراردادهای بلندمدت پیمان‌كاری در دفاتر پیمان‌كاری و كارفرماست" .

فصل چهارم

حسابداری مبادلات ارزی "نیز عنوان فصل چهارم این كتاب است ."


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه