کتاب مبانی بازارها و نهادهای مالی (جلد اول)

1395-11-04
بازدید: 82

فصل اول: مقدمه

فصل دوم:واسطه های مالی و نوآوری های مالی

فصل سوم:نقش دولت در بازار های مالی

فصل چهارم:نهاد های سپرده پذیر،فعالیت ها و ویژگی ها

فصل پنجم:بانک مرکزی و ایجاد پول

فصل ششم:سیاست پولی

فصل هفتم:شرکت های بیمه

فصل هشتم:شرکت های سرمایه گذاری


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه