کتاب مورد کاوی مالیاتی بانضمام اصلاحیه قانون مالیاتهای 1394

1395-11-04
بازدید: 56

باب اول: تعریف واژه های به کار رفته در متون مالیاتی
باب دوم: مالیات بر درآمد مشاغل اشخاص حقیقی
فصل اول  مقررات مشترک و مربوط به درآمد مشاغل
فصل دوم  مالیات بر درآمد مشاغل موضوع بند الف ماده 95 ق.م.م
فصل سوم  مالیات بر درآمد مشاغل موضوع بند ب ماده 95 ق.م.م
فصل چهارم  مالیات بردرآمد مشاغل بند ج ماده 95 ق.م.م
باب سوم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
فصل اول  مقررات مشترک و مربوط به درآمد اشخاص حقوقی
فصل دوم  مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی غیرتجاری
فصل سوم  مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ایرانی )شرکت ها(

فصل چهارم  مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
78 1398-03-01 1398-03-01 دانلود فایل 12 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها