حسابرسی عملکرد و عملیاتی

1395-11-04
بازدید: 29

حسابرسي عملكرد و عملياتي
سيستم اقتصادي يك آشور به ميزان قابل توجهي به تصميم گيريهاي مديريت در واحدهاي اقتصادي بستگي دارد. بديهي است اين تصميم گيريها نقش تعيين آننده اي در ميزان درآمد هاي اقتصادي و ثمر بخش بودن فعاليتهاي تعيين شده و استفاده بهينه از امكانات توليدي و خدماتي مؤسسات انتفاعي و غيرانتفاعي آشور دارند. لذا اصولاً صاحبان سهام و يا نمايندگان آنها همواره مي خواهند بدانند آه آيا مديران اجرايي در تصميم گيريهاي خود صحيح عمل آرده اند يا خير؟ و آيا توانسته اند از امكانات موجود حداکثر استفاده را آنند يا خير؟ آيا در موسسات افزايش آارايي و رعايت صرفه اقتصادي انجام شده است؟
امروز در محيط اقتصادي آه داراي نظامهاي متعدد و ابعاد گوناگون است، مديريت سازماني تأآيد فزاينده اي بر ارزيابي صرفه اقتصادي، آارآيي و اثر بخشي عمليات سازماني دارد. حسابرسي عملكرد به عنوان ابزاري براي اين ارزيابي به آار مي رود.


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه