گزارش شاخص ارزیابی علوم پزشکی هسته ای ایران

1395-11-02
بازدید: 20

  فهرست مطالب

1- مقدمه
2-چکیده
3- پزشکی هسته ای در کشورهای پیشرفته
4-پزشکی هسته ای در ایران
5- رسالت پزشکی هسته ای
6- روشهای عمده آموزش در این رشته


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
59 1398-02-13 1398-02-13 دانلود فایل 2 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها