شناسایی الگوهای استقراری مس و سنگ شرق مازندران

1395-10-06
بازدید: 73

شناسایی الگوهای استقراری مس و سنگ شرق مازندران

مقدمه:

شرق مازندران که شامل چهار شهرستان: ساری، نکا، بهشهر و گلوگاه است؛ در جنوب و جنوب شرق دریاچه مازندران واقع گردیده که به سبب شرایط جغرافیایی و ظرفیت های زیست محیطی مناسب و مطلوب زمینه ساز ایجاد استقرارهای انسانی در ادوار مختلف بوده است. نیک می دانیم شکل گیری نخستین استقرار های بشر در طول تاریخ تا به امروز به شدت تحت تاثیر محیط زیست پیرامون بوده است. به نوعی، این شرایط زیست محیطی است که سبب شناسایی و گزینش منطقه مشخصی برای استقرار در میان مردمان بوده و می باشد. شرق مازندران نیز از این موضوع مستثنی نیست؛

با وجود آن که در طی چند سال اخیر مطالعات پیش از تاریخ این ناحیه پیشرفت چشم گیری داشته، اما فقدان تحقیقات علمی و روشمند دوره مس و سنگ بسیار محسوس است. تحقیق حاضر از نخستین تلاش های جدی باستان شناسی برای بازشناسی این موضوع به شمار می رود.

27 استقرار مس و سنگ شرق مازندران که تاریخ نسبی آن ها به آغاز هزاره پنجم تا پایان هزاره چهارم ق.م. بر می گردد، در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این خصوص پس از تاریخ گذاری نسبی استقرارهای مس و سنگ که به روش گونه شناختی نمونه های سفالی صورت گرفت، موقعیت جغرافیایی قرارگیری استقرارهای مذکور وارد نرم افزار Arc GIS شده و با فاکتورهای مختلف جغرافیای طبیعی و انسانی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان از آن دارد که شکل گیری استقرارهای مس و سنگ این ناحیه به شدت تحت تاثیر شرایط محیط زیستی ناحیه بوده است.

در این جا به این مطالب اشاره میشود :

شناسایی الگوهای استقراری مس و سنگ شرق مازندران

پیشینه پژوهشی استقراری مس و سنگ شرق مازندران

تعریف الگوی استقراری

جغرافیای طبیعی شرق مازندران

معرفی استقراری مس و سنگ شرق مازندران

توزیع استقرار ها نسبت به اب و هوا

توزیع استقرار ها نسبت نسبت به وضعیت پوششی جنگل

توزیع استقرار ها نسبت نسبت به وضعیت ارتفاع

توزیع استقرار ها نسبت نسبت به بارش سالانه

توزیع استقرار ها نسبت نسبت به پوشش مراتع


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
5 1397-12-19 1397-12-19 دانلود فایل 13 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها