محاسبات عددی

1395-10-27
بازدید: 31

    فصل اول: خطاها
    فصل دوم: حل عددی معادلات 0=(f(x
    فصل سوم: درونیابی و برونیابی
    فصل چهارم: مشتق گیری و انتگرالگیری عددی
    فصل پنجم: روشهای عددی حل معادلات دیفرانسیل معمولی
    فصل ششم: ماتریس ها و حل دستگاه های معادلات خطی و غیر خطی
    فصل هفتم: تعیین مقادیر ویژه ماتریس ها
    فصل هشتم: روش حداقل مربعات
    پیوست: برنامه های کامپیوتری و مسائل

با مطالعه این کتاب قادر به حل معادلاتی می شویدکه به طریق کلاسیک قادر به حل آن نبوده اید و یا مقادیر انتگرالی را حساب کنیدکه با روش های کلاسیک قادر به تعیین مقادیر آن نیستید


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه