گورستان عصر اهن چنگبار

1395-10-06
بازدید: 136

گورستان عصر اهن چنگبار

پیشینه ی کاوش های چنگبار زیویه

موقیعیت و وسعت چنگبار

شکل و ساختار گور های چنگبار

چگونگی تدفین اجساد چنگبار

اشیا همراه با اجساد

گاهنگاری

مقدمه:

در نزديکـي قلعـهی مشـهور زيويـه در اسـتان کردسـتان، گورسـتاني بـه نـام چنگبـار واقـع شـده اسـت. ايـن گورسـتان کـه بنـا بـر شـواهد و قرايـن موجـود همزمـان و مرتبـط بـا قلعهی زيويه اسـت، از جمله وسـيعترين گـورستـانهــاي کــاوش شــدهي عصــر آهــن در غــرب ايــران ميباشــد. سرپرســتي کاوشهــاي باستانشــناختي در ايــن گورســتان بــر عهــدهی نصــرتاهلل معتمــدي بــوده اســت کــه در خــال ســه فصــل کـــاوش در قلعـهی زيويــه، گـورستــان چنگبـار را نيـز مـورد کاوش قـرار داده اسـت. در واقـع هيـأت باستانشناســي واحــدي در ايــن ســه فصــل، قلعــهی زيويــه و گورســتان چنگبــار را کــه تنهـا يـک کيلومتـر از يکديگـر فاصلـه دارنـد، کاوش کـرده اسـت. در طـول ايـن اقدامهـا چنـد صـد گـور باسـتاني در چنگبـار کاوش شـده اسـت کـه از آنهـا اشـيای گوناگـون و متعــددي بهدســت آمدهانــد. اي ً ــن اشــيا در حــال حاضــر عمدتــا در مــوزهی ملــي ايــران نگهـداري ميشـوند و مطالعـهی آنهـا در شـناخت بهتـر فرهنـگ عصـر آهـن منطقـهی غـرب ايــران نقـش بسزايــي دارد. در ایـن مقدمـه بــه مــرور کاوشهـاي چنگبـار و نتايج حاصــل از آن ميپردازيــم.  

 


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
4 1397-12-18 1397-12-18 دانلود فایل 41 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها