جزوه درس برنامه نویسی پیشرفته

1397-03-09
بازدید: 90

جزوه درس برنامه نویسی پیشرفته

جزوه درس برنامه نویسی پیشرفته توسط توسط دکتر ایرانی استاد دانشگاه بناب، گروه مهندسی کامپیوتر در اردیبهشت 1393 در 61 صفحه به صورت دست نویس و خوانا نوشته شده است.

با تشکر از دانشجوی محترم که زحمت نوشتن این جزوه را کشیدهاند ، جزوه پیش رو یک جزوه دانشجویی میباشد ، درنتیجه ممکن است یک سری ایرادات امالیی یا انشایی داشته باشد.


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه