کتاب تاریخ هنر ایران

1397-01-24
بازدید: 52

کتاب تاریخ هنر ایران

کتاب تاریخ هنر ایران توسط  نصرالله تسليمی،مجيد نيکويی، ماندانا منوچهری در 124 صفحه نوشته شده است.

مقدمه:

کتاب تاريخ هنر ايران تلاش دارد همگام با نمايش جلوه ها، انديشه ها و زيبائی های هنر ايران، چشم اندازی را پديد آورد تا ارزش های معنوی و مادی اين سرزمين کهنسال و بالنده را بيشتر و عميق تر بشناسيد. برای به دست آوردن اين شناخت کتاب در چهار  فصل و در چهارده درس همراه با نقشه ها و تصاوير  اسلامی و دوره  تاريخی (باستان)، دوره ٔ پيش تاريخی، دوره معاصر با نام های دوره مختلف، تنظيم شده است. اين کتاب دو واحد نظری است و دو ساعت در هفته زمان تدريس آن در يک سال تحصيلی است.

فصل اول کتاب دارای سه درس است که نخست به سپيده دم هنر و تمدن فلات ايران میپردازد و در درس دوم هنر و تمدن ايلام کوچ نام دارد که به شرح فرهنگ و تمدن اقوامی که بر مناطق مختلف ايران کوچ کردند شرح داده میشود. درس سوم اين فصل دوره ی کوچ نام دارد.

چهاردرس است که درآنها به ترتيب هنر و تمدن ماد،هخامنشی، اشکانی و ساسانی بررسی می شود.دوره ی اسلامی يعنی فصل سوم کتاب دارای شش درس است که به ترتيب هنر و تمدن ايران از آغاز تا سده دوره چهارم تا ششم، سده های هفتم و هشتم، سده های هشتم و نهم، سده های دهم و يازدهم و سده های دوازدهم و سيزدهم هجری مطالعه و بررسی میشود. 

فصل آخر کتاب به هنر در دوره ی  معاصر در يک درس و به شکلی خلاصه پرداخته شده است. خواندن اين کتاب و ديدن تصاوير آثار زيبای هنری گوناگون در دوره های مختلف ايران، خيال شما را با اقوام دوره های مختلف همسفر میسازد. همچنين مشاهده انواع هنرها و نقاط اوج آنها خلاقيت شما را بالاتر میبرد.


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
2382 1398-01-14 1398-01-14 download 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها