بررسی تمدن های باستانی از نظر قرآن کریم

1397-01-22
بازدید: 130

 بررسی تمدن های باستانی از نظر قرآن کریم 

جزوه  بررسی تمدن های باستانی از نظر قرآن کریم  توسط ولی الله عبدولی در 16 صفحه نوشته شده است.

چکیده:

برآیند گسترش دین اسلام در سرزمینهاي وسیع و به تبع آن، ایجاد بستري نو و حضور متفکرانی که در این چهارچوب فرصت اندیشه و باز اندیشی یافتند، تمدنی درخشان بودکه البته به ناحیه خاصی تعلق نداشت و تنها نام فرهنگ و تمدن اسلامی برازنده ي آن بود. همه ي تمدن هاي تحت حوزه ي نفوذ اسلام، بخش برجسته ي فرهنگی خود را به حوزه ي اسلام آوردند و کار ویژهي دین اسلام این بود که امکان سازش و همکاري میان این فرهنگ هاي متفاوت و گاه متناقض را با آموزه هاي خود فراهم کرد و از تفاوت ها فرصت ساخت. با روي کار آمدن عباسیان و خصوصا از عصر هارون به بعد، عوامل متعددي موجب شکل گیري نهضت هاي علمی و فکري مهمی در تمدن اسلامی شدند که بغداد و دیگر شهرهاي بزرگ اسلامی را به قلب تپنده ي علمی جهان آن روزگار تبدیل کرد.هدف از این پژوهش شناخت عناصر و ارائه الگویی از همبستگی آنها در این پروژه طلایی کم نظیر است.

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه