مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازار یابی

1397-01-20
بازدید: 28

مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازار یابی

کتاب مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازار یابی  یکی از دروس رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازار یابی می باشد..این جزوه  توسط حبيب االله طاهرپور كلانتري واحمد طيبي طلوع در 14صفحه  در سال 1389  نوشته شده است.

مقدمه:

مقدمه  نگرش شركتها و مؤسسات به لحاظ گسترش فضاي رقابتي به ناگزير بر جلب هر چه بيشتر رضايت مشتري براي فروش وكسب سود بيشتر متمركز شده است. با گذر از اقتصاد سنتي و شدت يافتن رقابت درابعاد نوين، مشتري به صورت ركن اصلي و محور تمام فعاليتهاي سازمانها درآمده است؛ به نحوي كه ازديدگاه رقابتي، بقا وتداوم حيات سازمانها درگرو شناسايي وجذب مشتريان جديد وحفظ مشتريان موجود است امروزه پيشرفت اقتصادي و بازرگاني كشور در گرو پيشرفت صنعت بانكداري پابه پاي ساير صنايع كشور و همچنين صنايع بانكداري ساير كشورهاي پيشرفته است. در حال حاضر درصد بالايي از مالكيت اين صنعت در اختيار دولت بوده ولي با ظهور برخي بانكهاي خصوصي رقابت در اين صنعت نيز آغاز شده اما با اين وجود فاصله بسيار زيادي با سطح بانكداري جهاني دارد. كسب برتري رقابتي مستلزم بهبود خدمات ارائه شده، است. با كشف رابطه عملكرد بازاريابي و مديريت ارتباط با مشتري، بانكهاي مختلف بهتر ميتوانند به نقاط ضعف خود پي برده و در نتيجه نيازهاي مشتريانشان را به نحو بهتري درك كرده و براي رفع آنها بكوشند. لذا هدف از اين تحقيق بررسي رابطه مديريت ارتباط با مشتري با عملكرد بازاريابي در صنعت بانكداري است از آنجا كه بازاريابي و فلسفه آن كشف نيازهاي مشتري و رفع آنها به بهترين روش ممكن است.

چکیده:

  مديريت كارآمد روابط مشتري يک چالش مهم در رقابت كسب و كار شده است. سازمان ها نياز به اطلاعاتي درباره اينكه مشتريانشان چه كساني هستند، انتظارات و نيازهاي آنها چيست و چگونه بايد نيازهاي آنها را بر طرف کرد، دارند. اين مقاله در پي بررسي رابطه مديريت ارتباط با مشتري با عملکرد بازاريابي در صنعت بانکداري است. روش هاي تحقيق توصيفي، کاربردي و همبستگي در پژوهش انجام شده به کار گرفته شده است. جامعه آماري پژوهش، تمامي بانک هاي مركزي بخش دولتي و خصوصي شهر تهران است. به منظور جمع آوري اطلاعات، يک پرسشنامه براي سازمان بانک ها و دو پرسشنامه ديگر براي مشتريان بانک ها طراحي و تدوين شد. تحقيقات متعدد نشان مي دهد که CRM تاثير بسزايي بر عملکرد بازاريابي سازمان ها مي گذارد. ليکن، در پژوهش انجام شده بين متغيرهاي مورد مطالعه ارتباط ضعيفي وجود دارد.

 

تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه