جزوه اخلاق و احکام کسب و کار

1397-01-19
بازدید: 352

 جزوه اخلاق و احکام کسب و کار 

 جزوه اخلاق و احکام کسب و کار  یکی از دروس رشته  مدیریت بازرگانی گرایش بازار یابی در دروه کارشناسی ارشد می باشد. رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازار یابی توسط جورجز اندرل نوشته شده و توسط   محمداسماعيل توسلي  ترجمه شده است.

چکیده:

نويسنده با بررسي ادبيات موجـود اخـلاق كـسب و كـار و رويكردهـاي گونـاگون آن در جهان نشان ميدهد، اخلاق كسب و كار با چالش هاي عملي و نظري متعددي روبه رو اسـت و با پيشرفت جهاني شدن در آينده، اين چالش ها پيچيده تر خواهند شد. رويكردهاي متفـاوت بـه اخلاق كسب و كار، اغلب خودجوش بوده، فقط از يكديگـر مـي آموزنـد. اخـلاق شـركتي مناسب مؤسسات تجاري در سطح جهاني به توضيح بيشتري نياز دارد. مسائل سيـستمي بايـد بـا صراحت مورد ملاحظه قرار گيرد. اهميت تصميمگيري هاي افـراد و رفتارهايـشان بايـد جـدي گرفته شود. اخلاق كسب و كار به صورت رشته علمـي، نيازمنـد شـبكه سـازي و جهـاني شـدن است در اين صورت بهتر مـي توانـد رهنمودهـاي اخلاقـي را بـراي انجـام كـار عملـي تجـاري تدارك ببيند. هدف نهايي اين رشته آن است كه كيفيت اخلاقي تصميم گيريها و عملكردهـا را در همة سطوح كسب و كار بهبود بخشد. 

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه