تجزیه و تحلیل خطا در استفاده از زمان دستوري زبان فرانسه

تجزیه و تحلیل خطا در استفاده از زمان دستوري زبان فرانسه توسط اکرم آیتی ( استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان) در بهار 1390 در 18 صفحه نوشته شده است.امیدواریم مورد پسند دوستان قرار بگیرد.

چکیده:

تداخل زبانی همیشه به عنوان یکی از مشکلاتی که زبان آموزان در فرآیند یادگیري زبان دوم ویا سـوم همواره با آن مواجه هستند مطرح بوده است. آگاهی نسبت به این تداخل ها و ارائه راهکارهاي مناسـب در برابر آنها به عنوان یک چالش و نیز یک هدف در آموزش زبان به شمار می آید . این مقاله با تکیه بر تحقیق میدانی انجام شده بر روي تعدادي از زبان آموزان زبان فرانسه به تجزیه و تحلیل خطاهاي رایج فارسی زبانان در استفاده از زمان هاي دستوري زبان فرانسه پرداخته است. تحلیل خطاهـاي فراگیـران و مقایسه آن با پیش بینی دلیل احتمالی خطا و نیز نتایج استخراج شده از مصاحبه ها نشان دهد که این می زبان آموزان دو نوع خطا مرتکب شده اند: خطاهاي درون زبانی و بین زبانی (تداخل). خطاهاي درون زبانی در تمایز دو زمان دستوري مربوط به زمان آینده و در قالب تعمیم قواعد دستوري رخ داده است. بررسی خطاهاي بین زبانی نشان داد که زبان مادري (فارسی) عامل قوي و منشا اصلی و زبان انگلیسی عامل ضعیف و منشا فرعی خطاها در کاربرد زمان هاي دسـتوري در زمـان گذشـته و زبـان مـادري (فارسی) تنها منشا خطا در کاربرد زمانهاي دستوري در زمان حال بوده است . 

بازدید: 103
تاریخ نگارش: سه شنبه, 14 فروردین 97

در صورتی که لینک دانلود پیوست خراب است روی دکمه خرابی لینک دانلود کلیک کنید
در صورتی که محتوای این مطلب ناقص است روی گزینه نیاز به بازبینی محتوا کلیک کنید
باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
2376 1398-01-14 1398-01-14 download 4 cloud_download دانلود
دسته بندی
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها