مقاله ادبیات تطبیقی در ایران

1397-01-14
بازدید: 115

مقاله ادبیات تطبیقی در ایران

مقاله ادبیات تطبیقی در ایران  از سال 1330تا 1390 ه ش  تا توسط نعمت الله ایران زاده و محمد امامی در سال 94 در 21 صفحه به صورت pdfجمع اوری شده است.

چکیده:

از نخستین پژوهشهاي ادب تطبیقی در ایران به سال 1330ه.ش تاکنون، مقاله هاي زیـادي در پیوند بین آثار ادبی ایران با سایر ملل جهان، نوشته شده است. در تبیـین وضـعیت و جایگـاه مطالعات انجام یافته و یافتن موضوعات تازه و آگاهی از آبشخورهاي فرهنگـی و زمینـه هـاي شکل گیري آثار ادبـی و آگـاهی از سـهم اثرگـذاري و اثرپـذیري و مشـابهت و همسـانی بـین مفاهیم ادبی آثار، پـژوهش هـاي جـامعی انجـام گرفتـه اسـت کـه در ایـن جسـتار بـه تحلیـل موضوعی مقاله هاي ادب تطبیقی در ایران پرداخته میشود. این پژوهش نشان میدهد در چـه ساحتها و زمینه هایی با فراوانی مقاله ها و یا تکـرار مطالـب مـواجهیم و در چـه زمینـه هـا و موضوعاتی میتوان پژوهشهاي تازه انجام داد. 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه