کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی

1397-01-09
بازدید: 81

کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی

کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی یکی از دروس رشته حسابداری دوره ارشد می باشد.کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی توسط دکتر وکیلی فرد در 93 صفحه به صورت pdfنوشته شده است.

مقدمه

اساس و بنيان فكري براي سنجش رابطه بين ريسك و بازده در چارچوبي به نام " مدل قیمت گذاری دارايی های سرمايه ای " بسط و گسترش يافته است در اين مدل با استفاده ازتئوري مناسب نسبت به ارزيابي سرمايه گذاري ها در شرايطي كه از سرمايه گذاري ها انتظار كسب سود در آينده مي رود اقدام مي شود. اين مدل توسط شارپ ، ليتنر، موديگيالني پيشنهاد و توسعه يافت و سايرين آن را بسط دادند اين مدل تحليل هزينه سرمايه و بودجه بندي سرمايه اي را در يك موءسسه اصالح مي كند .

تئوري قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي

مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تئوري جامعي از روابط بين ريسك و بازده در شرايط بازار كامل است اين مدل فرض هايي از قبيل رفتار منطقي سرمايه گذاران، وجود رقابت شديد در سرمايه گذاري با توجه به شناخت سرمايه گذاران نسبت به ريسك و بازده مورد انتظار ، عدم وجود هزينه كميسيون و ماليات و عدم وجود ورشكستگي را در نظر مي گيرد . آنچه توسط اين مدل فرض مي شود يك نگرش صحيح و مفهومي به ريسك و بازده است و سرمايه گذار انتظار دارد كه با پذيرش ريسك بيشتر بازده بيشتر كسب كند در مقابل شرايط فوق بايد بازده مورد انتظار را تحت شرايط بازار ناقص بررسي كرد . تحت شرايط بازار ناقص كليه اطالعات شناخته شده نيستند

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه