کتاب اقتصاد مدیریت

1396-12-27
بازدید: 75

کتاب اقتصاد مدیریت

کتاب اقتصاد مدیریت یکی از دروس ترم یک حسابداری دوره کارشناسی ارشد می باشد.کتاب اقتصاد مدیریت در 146 صفحه به صورت pdfجمع آوری شده است.

تعریف اقتصاد مدیریت:

اقتصاد مدیریت به کاربرد نظریه اقتصادی و ابزارهای تجزیه و تحلیل علوم تصمیم گیری اشاره میکند تا بررسی نماید چگونه یک سازمان میتواند به اهداف و مقاصد خود به صورت کارا دست یابد.کاربرد نظریه ها وروشهای اقتصادی در بازرگانی وتصمیمات اداری تعریف دیگری ازاقتصاد مدیریت می باشد.

مسائل تصمیم گیری مدیران که در هر سازمان به وجود می اید خواه بنگاه باشد خواه یک سازمان عام المنفعه )مانند بیمارستان یا دانشگاه( یا یک اداره دولتی موقعی است که سعی میکند با توجه به برخی محدودیت های که با ان روبرو میشود به هدف های جزئی و کلی دست یابد برای مثال یک بنگاه ممکن است سعی نماید علیرغم محدودیت های مربوط به در دسترس بودن عوامل ضروری و محدودیت های قانونی که وجود دارد سود خود را به حد اکثر برساند. یک بیمارستان ممکن است با یک استاندارد پزشکی و یا منابع فیزیکی مشخص )پزشک ، تکنسین، پرستار،تجهیزات ، تخت بیمارستانی( و بودجه محدود در صدد پذیرش و معالجه هر چه بیشتر بیماران باشد.

ارتباط اقتصاد مدیریت با نظریه اقتصادی:

نظریه اقتصادی شامل اقتصاد خرد و کالن است .اقتصاد خرد مطالعه رفتار اقتصادی واحد های تصمیم گیری شخصی از جمله فرد فرد مصرف کنندگان صاحبان منابع و بنگاه های تجاری در یک سیستم اقتصاد ازاد است.

اقتصاد کالن مطالعه میزان تولید ، در آمد، اشتغال ، مصرف ، سرمایه گذاری و سطح عمومی قیمت ها در سطح کالن است در حالی که نظریه بنگاه ) اقتصاد خرد ( مهمترین عامل منحصر به فرد دراقتصاد مدیریت است ، وضعیت عمومی اقتصاد کالن از جمله )سطح تقاضای کل ، نرخ تورم و نرخ بهره( که در ان شرایط بنگاه فعالیت میکند بسیار مهم است. نطریه های اقتصادی میکوشند رفتار اقتصادی را پیش بینی و تشریح نمایند نظریه های اقتصادی با الگو شروع میشوند.


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
2362 1398-01-14 1398-01-14 download 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها