چارت درسی کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی

1396-10-27
بازدید: 23

چارت درسی کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی

دروس تخصصی:

مسائل زبان شناسی

اصول و روش تدریس زبان های خارجی

ازمون زبان خارجی

زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاها

اصول و روش تدریس مهارت ها

روش تحقیق در مسایل آموزش زبان

آواشناسی آموزشی

تهیه و تدوین مطالب درسی

سمینار مسایل اموزش زبان

پایان نامه

سمینار1 مخصوص آموزش محور

سمینار2 مخصوص آموزش محور

جمع واحد ها:26 واحد

به اضافه 18 واحد پایان نامه مخصوص آموزشی و پژوهشی

سمینار 1و2مخصوص آموزش محور

دروس اختیاری:

انگلیسی با اهداف ویژه

روانشناسی زبان

تجزیه و تحلیل کلام

جامعه شناسی زبان

زبان شناسی کاربردی

ادبیات از دیدگاه زبان شناسی

تدریس عملی

نگارش پیشرفته

ترجمه متون اسلامی1

ترجمه متون اسلامی2

ادبیات انگلیسی1

ادبیات انگلیسی2

جمع دروس:24 واحد

گذراندن 10 واحد از دروس اختیاری الزامی است

دروس اجباری

آشنایی با اصول و مبانی کامپیوتر

در صورت گذراندن کامپیوتر در دوره کارشناسی با نمره ی بالا تر از 12 منوط به ارائه ریز نمرات معاف می گردید.


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه