اشنایی و روش های مختلف تصویر برداری

1395-10-06
بازدید: 83

اشنایی و روش های مختلف تصویر برداری

- قابل استفاده برای تمام کارشناس های عزیز

اشنایی و روش های مختلف تصویر برداری

تعداد صفحات:45

متخصص رادیولوژی:دکتر مرتضی شکر بیگی

سرفصل مطالب

پرتوهاي X

در تمام انواع راديوگرافيهاي مرسوم و نيز توموگرافي
كامپيوتري ) (CTاز پرتوهاي  Xاستفاده ميشود.
تصاوير پرتونگاري و  CTاسكن بر اساس اين واقعيت
استوارند كه پرتوهاي  Xدر حين عبور از بدن به ميزان
متغيري جذب مي شوند.
قابل رويت بودن اعضاء سالم و بيمار بدن در تصوير،
بستگي به اين اختلاف جذب دارد.
 4نوع ضخامت جذبي اصلي در پرتونگاري مرسوم وجود
دارد:
الف: گاز
ب: چربي
ج: ساير بافتهاي نرم
د: ساختمانهاي كلسيفيه
پرتوهاي  Xكه از هوا عبور ميكنند، به كمترين ميزان جذب شده و بنابراين باعث بيشترين تيرگي در عكس ميشوند. در حالي كه كلسيم بيشترين ميزان پرتو را جذب
ميكند بنابراين استخوانها و ساير ساختمانهاي كلسيفيه عملا سفيد ديده مي شوند.
سي تي اسكن، مانند راديوگرافيهاي مرسوم، بر پرتوهاي  Xعبوري از بدن متكي است. در  CTاسكن از دستگاه آشكارساز حساستري براي پرتوهاي  Xاستفاده ميشود
و سپس دادههاي آشكارساز به كمك رايانه پردازش ميشود. لوله پرتو  Xو آشكارسازها به دور بيمار ميچرخند. بيمار طوري دراز ميكشد كه قسمتي كه بايد مورد آزمايش قرار گيرد در داخل محفظه در برگيرنده لوله پرتو  Xو آشكار ساز باشد

سونوگرافي


در بررسيهاي تشخيصي با امواج ماوراي صوت، صوت با فركانس بسيار زياد از يك مبدل مماس با پوست، به داخل بدن فرستاده ميشود. براي ايجاد تماس صوتي خوب، ماده ژله مانندي روي پوست ماليده ميشود.
هنگامي كه صوت از داخل بدن عبور ميكند، توسط فصل مشترك بافتها انعكاس مييابد تا اكوهايي ايجاد كند كه توسط همان مبدل جذب ميشوند و به يك علامت الكتريكي تبديل ميگردند.
از آنجا كه هوا، استخوان و ساير موارد شديداً كلسيفيه تقريبا تمام دسته پرتو ماوراي صوت را جذب ميكنند، امواج ماوراي صوت نقش ناچيزي در تشخيص بيماريهاي ريوي يا استخواني دارند.
مايع، رساناي خوبي براي امواج صوتي و ماوراي صوتي است. بنابراين سونوگرافي روش تصويربرداري مناسبي براي تشخيص كيستها، بررسي ساختمانهاي پر از مايع مثل مثانه و دستگاه صفراوي و نشان دادن وجود جنين در كيسه آمنيوني ميباشد. همچنين ميتوان از امواج ماوراي صوت جهت نشان دادن ساختمانهاي توپري كه مقاومت صوتي متفاوتي با بافتهاي طبيعي مجاور خود دارند )مثل متاستازها( استفاده كرد.
مشخص شده است كه انرژي و امواجي كه امروزه در سونوگرافي تشخيصي به كار ميرود، هيچ آثار سويي بر بافتها نداشته است. از سونوگرافي داپلر نيز جهت تشخيص ترومبوز وريدي، تنگي و انسداد شرياني بخصوص در شريانهاي كاروتيد استفاده ميشود. در مامايي، سونوگرافي داپلر به ويژه براي تعيين جريان خون جنيني در شريان نافي استفاده ميشود

 

 


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
20 1398-01-05 1398-01-05 دانلود فایل 5 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها