آمارو احتمالات مهندسی

1395-11-07
بازدید: 75

فصل اول: آمار توصیفی

فصل دوم:احتمال 

فصل سوم:متغیر های تصادفی

فصل چهارم:امید ریاضی

فصل پنجم:برخی توزیع های احتمال

فصل ششم:توزیعهای نمونه ای

فصل هفتم:نظریه ی براورد یابی

فصل هشتم:آزمون فرضهای آماری

فصل نهم:رگرسیون خطی و همبستگی


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه