تغییرات چارچوب بین المللی اجرای حرفه ای (IPPF)

1395-11-07
بازدید: 14

 مهمترین مبحث این کتاب عبارتند از:

   تغییرات مداوم محیط،
  حمایت از حرفه و مقابله با چالشهای زیاد پیشرو ،

  چشم انداز افزایشریسکجهانی،
  تغییر انتظارات ذینفعان و تقاضاهای قانونی و نظارتی برای
  بهبود راهبری، مدیریت ریسک، و کنترل داخلی،
  نقش حسابرسی داخلی در راهبری خوب
 نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
114 1398-01-14 1398-01-14 ?????? ???? 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها