مدیریت هزینه های عمومی

1395-11-07
بازدید: 18

فصل اول:موری بر مدیریت هزینه های عمومی

فصل دوم:بودجه و پوشش آن

فصل سوم:نظام بودجه ریزی و روش های طبقه بندی هزینه ها

فصل چهارم:فرآیند تهیه و تدوین بودجه

فصل پنجم:مسائل سازمانی در تهیه و تدوین بودجه و فرآیند تصویب آن

فصل ششم:اطمینان یافتن از اجرای دقیق بودجه

فصل هفتم:مدیریت و نظارت بر اجرای بودجه


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
113 1398-01-14 1398-01-14 ?????? ???? 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها