جزوه حسابداری صنعتی 2

1395-11-07
بازدید: 28

بهترین مبحث این کتاب عبارت است از:
- فصل اول
- هزینه های مشترک
- روش مقداری ( فیزیکی )
- روش فروش نهایی
- روش فروش در نقطه تفکیک
- روش خالص بازیافتنی ( فروش فرضی )
- روش نسبت سود خالص
- روش تولید با ضریب ( میانگین ضریب دار )
- محصولات فرعی و فرعی
- روش های هزینه یابی محصولات فرعی
- بودجه
- انواع بودجه
- بودجه فروش
- بودجه مقداری فروش
- بودجه مواد مصرفی
- بودجه خرید مواد
- بودجه دستمزد
- هزینهیابی استاندارد
- اهداف ( موارد ) استفاده هزینهیابی استاندارد
- تعیین استانداردها
- تعیین استانداردهای مواد ( نرخ و مقدار )
- تعیین استاندارد دستمزد مستقیم ( نرخ و ساعت )
- تعیین نرخ استاندارد سربار ساخت
- انحراف مواد
- انحراف دستمزد
- انحراف سربار
- ثبت حسابداری هزینهیابی استاندارد
- بستن انحرافات
- انحراف ترکیب مواد و بازده مواد
- هزینه یابی جذبی ( کامل )
- هزینه یابی مستقیم ( متغیر )


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
112 1398-01-14 1398-01-14 ?????? ???? 2 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها