ریاضیات امور مالی

1395-11-07
بازدید: 54

فصل اول: محاسبات ذهنى
فصل دوم: کاربردهاى تسهیم به نسبت
فصل سوم: تخفىفات و کارمزدها
فصل چهارم: محاسبات استهلاک داراىى هاى بلندمدت ىا داراىى ثابت
فصل پنجم: کاربردهاى معادلات درجهٔ اوّل در حسابدار ى
فصل ششم: کاربردهاى معادلات درجهٔ دوم در حسابدار ى
فصل هفتم: ماترىس و دترمینا ن


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
111 1398-01-14 1398-01-14 ?????? ???? 2 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها