نگاهی عمیق تر به پایگاه داده

1395-11-06
بازدید: 37

فصل اول : مقدمه

فصل دوم:تفاوت رابطه ها و نوع ها

فصل سوم:تفاوت تاپل هاورابطه ها

فصل چهارم:متغیر های رابطه ای

فصل پنجم:جبر رابطه ای

فصل ششم:قیدهای جامعیت

فصل هفتم:نظریه طراحی پایگاه داده ها

فصل هشتم:مدل رابطه ای چیست

ضمیه: کمی درباره منطق


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
105 1398-01-14 1398-01-14 ?????? ???? 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها