حسابداری صنعتی 1

1395-11-06
بازدید: 17

فصل اول:کلیات،مفاهیم و زبقه بندی هزینه ها

فصل دوم:گزارشات هزینه برای برنامه ریزی و کنترل

فصل سوم:سربار پیش بینی شده،حذب شده و واقعی

فصل چهارم:حسابداری مواد،دستمزد و سربار

فصل پنجم:تخصیص هزینه های سربار بر حسب سربار

فصل ششم:هزینه یابی سفارش کار

فصل هفتم:هزینه یابی مرحله ای


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه