حسابداری صنعتی 3

1395-11-06
بازدید: 161

فصل سیزدهم:تجزیه و تحلیل بهای تمام شده،حجم فعالیت و سود در موسسات چند محصولی

فصل چهاردهم:تجزیه و تحلیل بهای تمام شده تفاضلی

فصل پانزدهم:بودجه جامع

فصل شانزدهم:بودجه بندی سرمایه

فصل هفدهم:تجزیه و تحلیل سود ناخالص

فصل هجدهم:اندازه گیری سود و ارزیابی عملکرد و قیمت گذاری انتقالات داخلی

فصل نوزدهم:هزینه یابی بر مبنای فعالیت

 

 


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
103 1398-01-14 1398-01-14 ?????? ???? 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها