جزوه حسابداری دولتی پیشرفته

1395-11-06
بازدید: 51

مباحث این کتاب عبارتند از:

بودجه ریزی عملیاتی، حسابداری تعهدی و حسابرسی عملکرد
مسئولیت پاسخگویی و کنترلهای داخلی در بخش عمومی
رویکرد اندازه گیری و مبانی حسابداری دولتی
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی
ارزیابی ظرفیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران
گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی
ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی
حساب مستقل اعتبارات هزینه ای )جاری(


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه