برای دریافت اخبار جدید عضو خبرنامه سایت شوید.

مطالب ویژه
logo-samandehi
رشته تحصیلی
دانلود سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 1400 مشاهده خلاصه یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده...
خلاصه مطلب close

یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده بود که در آزمون وروی سال 1400 دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند. از آنجایی که داوطبان عزیز هر سال تمایل دارند در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند لذا در این مطلب از وب سایت آی.آر.اسکولارز تصمیم گرفتیم سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی سال 1400 را برای شما داوطلبان عزیز جمع آوری کرده و در اختیار کاربران وب سایت آی.آر.اسکولارز قرار دهیم. از آنجایی که دانستن مشخصات سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و...

دانلود سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 1399 مشاهده خلاصه یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1399 نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده...
خلاصه مطلب close

یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1399 نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده بود که در آزمون وروی سال 1399 دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند. از آنجایی که داوطبان عزیز هر سال تمایل دارند در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند لذا در این مطلب از وب سایت آی.آر.اسکولارز تصمیم گرفتیم سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی سال 1399 را برای شما داوطلبان عزیز جمع آوری کرده و در اختیار کاربران وب سایت آی.آر.اسکولارز قرار دهیم. از آنجایی که دانستن مشخصات سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و...

دانلود سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 1398 مشاهده خلاصه یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1398نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده بود...
خلاصه مطلب close

یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1398نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده بود که در آزمون وروی سال 1398دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند. از آنجایی که داوطبان عزیز هر سال تمایل دارند در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند لذا در این مطلب از وب سایت آی.آر.اسکولارز تصمیم گرفتیم سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی سال 1398را برای شما داوطلبان عزیز جمع آوری کرده و در اختیار کاربران وب سایت آی.آر.اسکولارز قرار دهیم. از آنجایی که دانستن مشخصات سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی از اهمیت...

دانلود سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 1397 مشاهده خلاصه یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده...
خلاصه مطلب close

یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده بود که در آزمون وروی سال 1397 دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند. از آنجایی که داوطبان عزیز هر سال تمایل دارند در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند لذا در این مطلب از وب سایت آی.آر.اسکولارز تصمیم گرفتیم سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی سال 1397 را برای شما داوطلبان عزیز جمع آوری کرده و در اختیار کاربران وب سایت آی.آر.اسکولارز قرار دهیم. از آنجایی که دانستن مشخصات سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی ...

دانلود سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 1396 مشاهده خلاصه یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1396نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده بود...
خلاصه مطلب close

یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1396نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده بود که در آزمون وروی سال 1396دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند. از آنجایی که داوطبان عزیز هر سال تمایل دارند در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند لذا در این مطلب از وب سایت آی.آر.اسکولارز تصمیم گرفتیم سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی سال 1396 را برای شما داوطلبان عزیز جمع آوری کرده و در اختیار کاربران وب سایت آی.آر.اسکولارز قرار دهیم. از آنجایی که دانستن مشخصات سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی از...

دانلود سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 1395 مشاهده خلاصه یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1395نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده بود...
خلاصه مطلب close

یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1395نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده بود که در آزمون وروی سال 1397 دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند. از آنجایی که داوطبان عزیز هر سال تمایل دارند در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند لذا در این مطلب از وب سایت آی.آر.اسکولارز تصمیم گرفتیم سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی سال 1395را برای شما داوطلبان عزیز جمع آوری کرده و در اختیار کاربران وب سایت آی.آر.اسکولارز قرار دهیم. از آنجایی که دانستن مشخصات سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی از اهمیت...

دانلود سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 1394 مشاهده خلاصه یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1394نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده بود...
خلاصه مطلب close

یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1394نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده بود که در آزمون وروی سال 1394دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند. از آنجایی که داوطبان عزیز هر سال تمایل دارند در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند لذا در این مطلب از وب سایت آی.آر.اسکولارز تصمیم گرفتیم سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی سال 1394را برای شما داوطلبان عزیز جمع آوری کرده و در اختیار کاربران وب سایت آی.آر.اسکولارز قرار دهیم. از آنجایی که دانستن مشخصات سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی از اهمیت...

دانلود سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 1393 مشاهده خلاصه یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1393نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده بود...
خلاصه مطلب close

یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1393نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده بود که در آزمون وروی سال 1393دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند. از آنجایی که داوطبان عزیز هر سال تمایل دارند در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند لذا در این مطلب از وب سایت آی.آر.اسکولارز تصمیم گرفتیم سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی سال 1393را برای شما داوطلبان عزیز جمع آوری کرده و در اختیار کاربران وب سایت آی.آر.اسکولارز قرار دهیم. از آنجایی که دانستن مشخصات سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی از اهمیت...

دانلود سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 1392 مشاهده خلاصه یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1392نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده بود...
خلاصه مطلب close

یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1392نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده بود که در آزمون وروی سال 1392 دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند. از آنجایی که داوطبان عزیز هر سال تمایل دارند در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند لذا در این مطلب از وب سایت آی.آر.اسکولارز تصمیم گرفتیم سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی سال 1392را برای شما داوطلبان عزیز جمع آوری کرده و در اختیار کاربران وب سایت آی.آر.اسکولارز قرار دهیم. از آنجایی که دانستن مشخصات سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی از...

دانلود سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 1391 مشاهده خلاصه یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1391نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده بود...
خلاصه مطلب close

یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1391نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده بود که در آزمون وروی سال 1391دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند. از آنجایی که داوطبان عزیز هر سال تمایل دارند در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند لذا در این مطلب از وب سایت آی.آر.اسکولارز تصمیم گرفتیم سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی سال 1391را برای شما داوطلبان عزیز جمع آوری کرده و در اختیار کاربران وب سایت آی.آر.اسکولارز قرار دهیم. از آنجایی که دانستن مشخصات سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی از اهمیت...

دانلود سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 1390 مشاهده خلاصه یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1390 نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده بود...
خلاصه مطلب close

یکی از گرایش های فیزیک دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی با کد (1202) است که هر ساله داوطلبان می توانند در آن آزمون شرکت کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال 1390 نیز برای داوطلبان این امکان را فراهم آورده بود که در آزمون وروی سال 1397 دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند. از آنجایی که داوطبان عزیز هر سال تمایل دارند در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شرکت کنند لذا در این مطلب از وب سایت آی.آر.اسکولارز تصمیم گرفتیم سوالات دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی سال 1390 را برای شما داوطلبان عزیز جمع آوری کرده و در اختیار کاربران وب سایت آی.آر.اسکولارز قرار دهیم. از آنجایی که دانستن مشخصات سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی از اهمیت...

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک 1395 مشاهده خلاصه دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1390 تعداد سؤال: 110 مدت پاسخگویی:270دقیقه عنوان مواد امتحانی و تعداد سوالات ردیف مواد امتحانی تعداد سوال 1 زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 30 2 دروس تخصصی 1 (فیزیک پایه...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1390 تعداد سؤال: 110 مدت پاسخگویی:270دقیقه عنوان مواد امتحانی و تعداد سوالات ردیف مواد امتحانی تعداد سوال 1 زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 30 2 دروس تخصصی 1 (فیزیک پایه (1، 2 و 3)، فیزیک جدید، ترمودینامیک و مکانیک آماری، ریاضی فیزیک (1 و2) 40 3 دروس تخصصی 2 (مکانیک کلاسیک (1 و2)، الکترومغناطیس (1 و2)، مکانیک کوانتومی (1 و2)) 40

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل م مشاهده خلاصه دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1390 تعداد سؤال: 110 مدت پاسخگویی:270دقیقه عنوان مواد امتحانی و تعداد سوالات ردیف مواد امتحانی تعداد سوال 1 زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 30 2 دروس تخصصی 1 (فیزیک پایه...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1390 تعداد سؤال: 110 مدت پاسخگویی:270دقیقه عنوان مواد امتحانی و تعداد سوالات ردیف مواد امتحانی تعداد سوال 1 زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 30 2 دروس تخصصی 1 (فیزیک پایه (1، 2 و 3)، فیزیک جدید، ترمودینامیک و مکانیک آماری، ریاضی فیزیک (1 و2) 40 3 دروس تخصصی 2 (مکانیک کلاسیک (1 و2)، الکترومغناطیس (1 و2)، مکانیک کوانتومی (1 و2)) 40

دانلود سوالات ارشد مجموعه فیزیک سال 1400 مشاهده خلاصه دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1400 تعداد سؤال: 110 مدت پاسخگویی:270دقیقه عنوان مواد امتحانی و تعداد سوالات ردیف مواد امتحانی تعداد سوال 1 زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 30 2 دروس تخصصی 1 (فیزیک پایه...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1400 تعداد سؤال: 110 مدت پاسخگویی:270دقیقه عنوان مواد امتحانی و تعداد سوالات ردیف مواد امتحانی تعداد سوال 1 زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 30 2 دروس تخصصی 1 (فیزیک پایه (1، 2 و 3)، فیزیک جدید، ترمودینامیک و مکانیک آماری، ریاضی فیزیک (1 و2) 40 3 دروس تخصصی 2 (مکانیک کلاسیک (1 و2)، الکترومغناطیس (1 و2)، مکانیک کوانتومی (1 و2)) 40

دانلود سوالات ارشد مجموعه فیزیک سال 1399 مشاهده خلاصه دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1399 تعداد سؤال: 110 مدت پاسخگویی:270دقیقه عنوان مواد امتحانی و تعداد سوالات ردیف مواد امتحانی تعداد سوال 1 زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 30 2 دروس تخصصی 1 (فیزیک پایه...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1399 تعداد سؤال: 110 مدت پاسخگویی:270دقیقه عنوان مواد امتحانی و تعداد سوالات ردیف مواد امتحانی تعداد سوال 1 زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 30 2 دروس تخصصی 1 (فیزیک پایه (1، 2 و 3)، فیزیک جدید، ترمودینامیک و مکانیک آماری، ریاضی فیزیک (1 و2) 40 3 دروس تخصصی 2 (مکانیک کلاسیک (1 و2)، الکترومغناطیس (1 و2)، مکانیک کوانتومی (1 و2)) 40

دانلود سوالات ارشد مجموعه فیزیک سال 1398 مشاهده خلاصه دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1398 تعداد سؤال: 110 مدت پاسخگویی:270دقیقه عنوان مواد امتحانی و تعداد سوالات ردیف مواد امتحانی تعداد سوال 1 زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 30 2 دروس تخصصی 1 (فیزیک پایه...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1398 تعداد سؤال: 110 مدت پاسخگویی:270دقیقه عنوان مواد امتحانی و تعداد سوالات ردیف مواد امتحانی تعداد سوال 1 زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 30 2 دروس تخصصی 1 (فیزیک پایه (1، 2 و 3)، فیزیک جدید، ترمودینامیک و مکانیک آماری، ریاضی فیزیک (1 و2) 40 3 دروس تخصصی 2 (مکانیک کلاسیک (1 و2)، الکترومغناطیس (1 و2)، مکانیک کوانتومی (1 و2)) 40