آموزش mcnp-درس دوم-بخش دوم-آموزش سطوح ماکرو بادیقیمت: 5000


مشاهده بنر: مشاهده

تاریخ انتشار:1398-06-12 19:28:46
تاریخ بروزرسانی: 1398-06-13 12:15:18
تعداد بازدید: 31آموزش mcnp-درس دوم-بخش دوم-آموزش سطوح ماکرو بادی

آموزش mcnp-درس دوم-بخش دوم-آموزش سطوح ماکرو بادی

سطوح ماکروبادی
 دستورBOX
 دستورRPP 
 دستورSPH  
 دستورRCC   
  دستور RHPیاHEX  
 استوانه بامقطع بیضوی         
 بیضیگون              
 مخروط مقطوع قائم 
گوه         
چندوجهی               
 منشورشش وجهی ساده          
  منشورشش وجهی دلخواه      
 جعبه بینهایت

RCC  (RIGHT CIRCULAR CYLINDER,CAN)

RHP  or HEX  (RIGHT HEXAGONAL PRISM)

RPP   (RECTANGULAR PARALLELEPIPED)

BOX   (ARBITRARILY ORIENTED ORTHOGONAL BOX)

TRC  (TRUNCATED RIGHT ANGLE CONE)

REC    (RIGHT ELLIPTICAL CYLINDER)

ARB   (ARBITRARY POLYHEDRON)

WED    (WEDGE)

TX, TY or  TZ   (Elliptical or Circular Torus)

ELL   (ELLIPSOID )

 

سطوح خاص

سطوح انعکاسی
سطوح سفید
سطوح تناوبی

 

 

برای مشاهده این درس به کتابخوان اناره مراجعه کنید