آموزش mcnp-درس دوم-بخش اول-آموزش سطوح سادهقیمت: 5000


مشاهده بنر: مشاهده

تاریخ انتشار:1398-06-12 19:27:18
تاریخ بروزرسانی: 1398-06-12 21:27:40
تعداد بازدید: 31آموزش mcnp-درس دوم-بخش اول-آموزش سطوح ساده

آموزش mcnp-درس دوم-بخش اول-آموزش سطوح ساده

سطوح در کد مونت کارلو mcnp به دو دسته سطوح ساده و سطوح ماکروبادی تقسیم می شود.

در بخش اول از جلسه دوم آموزش کد مونت کارلو mcnp موارد زیر آموزش داده شده است.

ساختار کلی تعریف سطوح در mcnp

سطوح ساده در mcnp

سطوح صفحات در mcnp

صفحات شامل موارد زیر می شود

p-px -py-pz

 

سطوح  کره در mcnp

S - SO - SX - SY - SZ

سطوح استوانه ای در mcnp

CX  -CY -CZ - C/X - C/Y - C/Z

سطوح مخروطی در mcnp

KX  -KY -KZ - K/X - K/Y - K/Z

 

 

برای مشاهده این درس به کتابخوان اناره مراجعه کنید