آموزش mcnp-درس دوم-آموزش سطوح ساده -ماکروبادیقیمت: 15000


مشاهده بنر: مشاهده

تاریخ انتشار:1398-06-12 19:27:18
تاریخ بروزرسانی: 1398-08-24 20:50:17
تعداد بازدید: 113آموزش mcnp-درس دوم-آموزش سطوح ساده -ماکروبادی

آموزش mcnp-درس دوم-بخش اول-آموزش سطوح ساده

سطوح در کد مونت کارلو mcnp به دو دسته سطوح ساده و سطوح ماکروبادی تقسیم می شود.

در بخش اول از جلسه دوم آموزش کد مونت کارلو mcnp موارد زیر آموزش داده شده است.

ساختار کلی تعریف سطوح در mcnp

سطوح ساده در mcnp

سطوح صفحات در mcnp

صفحات شامل موارد زیر می شود

p-px -py-pz

 

سطوح  کره در mcnp

S - SO - SX - SY - SZ

سطوح استوانه ای در mcnp

CX  -CY -CZ - C/X - C/Y - C/Z

سطوح مخروطی در mcnp

KX  -KY -KZ - K/X - K/Y - K/Z

آموزش mcnp-درس دوم-بخش دوم-آموزش سطوح ماکرو بادی

سطوح ماکروبادی
 دستورBOX
 دستورRPP 
 دستورSPH  
 دستورRCC   
  دستور RHPیاHEX  
 استوانه بامقطع بیضوی         
 بیضیگون              
 مخروط مقطوع قائم 
گوه         
چندوجهی               
 منشورشش وجهی ساده          
  منشورشش وجهی دلخواه      
 جعبه بینهایت

RCC  (RIGHT CIRCULAR CYLINDER,CAN)

RHP  or HEX  (RIGHT HEXAGONAL PRISM)

RPP   (RECTANGULAR PARALLELEPIPED)

BOX   (ARBITRARILY ORIENTED ORTHOGONAL BOX)

TRC  (TRUNCATED RIGHT ANGLE CONE)

REC    (RIGHT ELLIPTICAL CYLINDER)

ARB   (ARBITRARY POLYHEDRON)

WED    (WEDGE)

TX, TY or  TZ   (Elliptical or Circular Torus)

ELL   (ELLIPSOID )

 

سطوح خاص

سطوح انعکاسی
سطوح سفید
سطوح تناوبی

 

برای مشاهده این درس به کتابخوان اناره مراجعه کنید