مجموعه ویدئویی آموزش کد مونت کارلو MCNPقیمت: 100000

نوع محتوا: فیلم آموزشی
videocam

برای خرید این پکیج آموزشی وارد سایت شوید. بعد از ورود لینک خرید سایت در اینجا نمایش داده می شود


نکته: این پکیج آموزشی فقط از طریق کتابخوان هوشمند و تعاملی اناره قابل مشاهده خواهد بود.


تاریخ انتشار:1396-08-20 20:16:21      آخرین بروزرسانی:1398-06-09 08:22:55      بازدید: 927

مجموعه ویدئویی آموزش کد مونت کارلو MCNP

مجموعه ویدئویی آموزش کد مونت کارلو MCNP

 مجموعه ویدئویی آموزش کد MCNP  توسط مهندس شامحمدی فراهم شده است. لیست حلسات و محتوی هر جلسه در زیر آمده است. برای خرید این مجموعه مفید با شماره تلفن 09372846654 تماس بگیرید.

برای دانلود و مشاهده رایکان این مجموعه آموزشی مفید کتابخوان هوشنمد اناره را دانلود کنید

این مجموعه آموزشی برای چه کسانی مفید است؟

برای دوستانی که هیچ آشنایی با کد MCNP ندارند این مجموعه آموزشی خیلی مفید است. در واقع کسانی که این مجموعه آموزشی را خریداری می کنند نیازی به هیچ منبع دیگر نخواهند داشت

سرفصل های این مجموعه آموزشی  در زیر آمده است؟

فصل اول: مقدمات

بخش اول: نصب کد

بخش دوم: نصب نرم افزارهای لازم (Notepad++, Reflection, Visual Edittor)

بخش سوم: ساختار فایل ورودی کد

فصل دوم: مقدمات+ آموزش سطوح

بخش اول: واحدهای مورد استفاده در کد

بخش دوم: ذرات قابل ترابرد و محدوده انرژی هر ذره

بخش سوم: صفحات ساده (P)

 

فصل سوم-بخش اول: مقدمات+ آموزش سطوح

بخش اول: آموزش استوانه
بخش دوم: آموزش کره
بخش سوم: آموزش مخروط
 

فصل سوم-بخش دوم: ماکروبادی ها

 
بخش اول: ماکروبادی ها- rcc
بخش دوم:ماکروبادی ها- rpp
بخش سوم:ماکروبادی ها- box
بخش چهارم:ماکروبادی ها- RHP
بخش پنجم:ماکروبادی ها- REC
بخش ششم:ماکروبادی ها- ،TRC
بخش هفتم:ماکروبادی ها- WED
 

فصل چهارم:  کارت داده

بخش اول:  معرفی کارت داده

بخش دوم: کارت نوع مساله

بخش سوم:  کارت اهمیت

بخش چهارم:  کارت ماده

بخش پنجم: کارت  تاریخچه-nps

فصل پنجم: چشمه ها

فصل 5-درس1-مقدمات چشمه ها
فصل 5-درس2-انواع تعریف پارامترها
فصل 5-درس3-تعریف پارامتر های وابسته
فصل 5-درس3-چشمه های نقطه ای
فصل 5-درس5-چشمه های خطی
فصل 5-درس6-چشمه های حجمی
فصل 5-درس7-چشمه های دلخواه

فصل ششم: تالی ها

فصل 6-درس1-معرفی تالی ها
فصل 6-درس2-تالی نوع اول
فصل 6-درس3-تالی نوع دو
فصل 6-درس4-تالی نوع سه
فصل 6-درس5-تالی نوع چهار
فصل 6-درس6-تالی نوع پنج
فصل 6-درس7-تالی نوع شش
فصل 6-درس8-تالی نوع هفت
فصل 6-درس9-تالی نوع هشت
فهرست دروس کتاب برای مشاهده جزییات هر درس روی عنوان درس کلیک کنید
برای دانلود دستی فایل، فایل را دانلود و با توجه به نام داده شده در ستون نام فایل، در پوشه کتابخانه اناره قرار بدهید
شناسه فایل عنوان نام فایل وضعیت دانلود
201 مقدمه-نصب کد c2.section0.1.instalation.rmp4 غیر رایگان file_download
202 مقدمه-مقهوم مونت کارلو c2.section0.2.monte_carlo_theory.rmp4 غیر رایگان file_download
203 مقدمه-مفهوم عبارت کد c2.section0.3.define_code.rmp4 غیر رایگان file_download
204 مقدمه-نحوه محاسبات کد c2.section0.4.how_mcnp_run.rmp4 غیر رایگان file_download
211 فصل اول-درس اول: ساختار کلی برنامه MCNP c2.part1_1.rmp4 غیر رایگان file_download
212 فصل اول-درس دوم: اصول محاسبات MCNP c2.part1_2.rmp4 غیر رایگان file_download
213 فصل اول-درس سوم: بررسی هندسه و اجرای برنامه c2.part1_3.rmp4 غیر رایگان file_download
214 فصل اول-درس چهارم-واحدهای استفاده شده در کد c2.part1_4.rmp4 غیر رایگان file_download
215 فصل اول-درس پنجم: ذرات قابل ترابرد در MCNP c2.part2_2.rmp4 غیر رایگان file_download
221 فصل دوم-درس اول: تعریف سطوح در MCNP c2.part2_3.rmp4 غیر رایگان file_download
222 فصل دوم-درس دوم: کارت استوانه c2.part3_1.rmp4 غیر رایگان file_download
223 فصل دوم-درس سوم: آموزش سطح کروی c2.part3_2.rmp4 غیر رایگان file_download
224 فصل دوم -درس چهارم: آموزش سطح مخروطی c2.part3_3.rmp4 غیر رایگان file_download
225 فصل دوم-درس پنجم: ماکروبادی-دستور box c2.4_1_box.rmp4 غیر رایگان file_download
226 فصل دوم-درس ششم: ماکروبادی-معرفی کارت rpp c2.4_2_rpp.rmp4 غیر رایگان file_download
231 فصل سوم-درس اول- معرفی کارت سلول c2.chapter3.part1.rmp4 غیر رایگان file_download
232 فصل سوم-درس دوم-تعریف سلول به کمک نقاط اشتراکی c2.chapter3.part2.rmp4 غیر رایگان file_download
233 فصل سوم-درس سوم-تعریف سلول به کمک نقاط اجتماع c2.chapter3.part3.rmp4 غیر رایگان file_download
234 فصل سوم-درس چهارم-تعریف سلول به کمک # c2.chapter3.part4.rmp4 غیر رایگان file_download
235 فصل سوم-درس پنجم-تعریف سلول به کمک شباهت با دیگر سلول ها c2.chapter3.part5.rmp4 غیر رایگان file_download
236 فصل سوم-درس ششم-تعریف پارامتر ها c2.chapter3.part6.rmp4 غیر رایگان file_download
241 فصل چهارم- درس اول: کارت داده c2.5_1_Intro.rmp4 غیر رایگان file_download
242 فصل چهارم- درس دوم: کارت نوع مساله c2.5_2_mode_card.rmp4 غیر رایگان file_download
243 فصل چهارم-درس سوم: کارت اهمیت c2.5_3_imp.rmp4 غیر رایگان file_download
244 فصل چهارم-درس چهارم: کارت مواد c2.5_4_material.rmp4 غیر رایگان file_download
245 فصل چهارم-درس پنجم: کارت nps c2.5_5_nps.rmp4 غیر رایگان file_download
251 فصل 5-درس1 c2.5-1-introduction.rmp4 غیر رایگان file_download
252 فصل 5-درس2-تعریف متغیر c2.5-2-definevar.rmp4 غیر رایگان file_download
253 فصل 5-درس3-چشمه های وابسته c2.5-3-depended_sdef.rmp4 رایگان file_download
254 فصل 5-درس4-چشمه های نقطه ای c2.5-4-pointsource.rmp4 غیر رایگان file_download
255 فصل 5-درس5-چشمه های خطی c2.5-5-linearsource.rmp4 غیر رایگان file_download
256 فصل 5-درس6-چشمه های سطحی c2. غیر رایگان file_download
257 فصل 5-درس7-چشمه های حجمی section5-sources غیر رایگان file_download
261 فصل 6-درس1-تالی ها c2.6-1Introduction.rmp4 غیر رایگان file_download
262 فصل 6-درس2-تالی نوع اول c2.6-2tally1.rmp4 غیر رایگان file_download
263 فصل 6-درس3-تالی نوع دو c2.6-3tally2.rmp4 غیر رایگان file_download
264 فصل 6-درس4-تالی نوع سه c2.6-4Tally4.rmp4 غیر رایگان file_download
265 فصل 6-درس5-تالی نوع پنج c2.6-5Tally5PointDetector.rmp4 غیر رایگان file_download
266 فصل 6-درس6-تالی نوع شش c2.6-6Tally5-ringDetector.rmp4 غیر رایگان file_download
267 فصل 6-درس7-تالی نوع شش c2.6-7Tally6.rmp4 غیر رایگان file_download
268 فصل 6-درس8-تالی نوع هفت c2.6-8Tally7.rmp4 غیر رایگان file_download
269 فصل 6-درس9-تالی نوع هشت c2.6-9ally8.rmp4 غیر رایگان file_download