فروشگاه

نمونه پروژه کد هسته ای MCNP

1396-12-18
بازدید: 0

در این قسمت یک نمونه از کد MCNP  به همراه جواب قرار داده شده است که شرح صورت مساله در ادامه میآید.

مساله حل شده:

توزیع دز عمقی را در آب ناشی ا زفرود پروتونهای با انرژی 100 و 200 مگاالکترون ولت بدست آورید؟ هدف دستیابی به قله براگ در طیف دز برحسب مکان است.


نظرات کاربران

افزودن نظر