فروشگاه

مجموعه ویدئویی آموزش کد MCNP

1397-02-27
بازدید: 0

مجموعه ویدئویی آموزش کد MCNP

مجموعه ویدئویی آموزش کد MCNP  توسط مهندس شامحمدی فراهم شده است. لیست حلسات و محتوی هر جلسه در زیر آمده است. برای خرید این مجموعه مفید با شماره تلفن 09372846654 تماس بگیرید.

فصل اول: مقدمات

بخش اول: نصب کد

بخش دوم: نصب نرم افزارهای لازم (Notepad++, Reflection, Visual Edittor)

بخش سوم: ساختار فایل ورودی کد

فصل دوم: مقدمات+ آموزش سطوح

بخش اول: واحدهای مورد استفاده در کد

بخش دوم: ذرات قابل ترابرد و محدوده انرژی هر ذره

بخش سوم: صفحات ساده (P)

 

فصل سوم-بخش اول: مقدمات+ آموزش سطوح

بخش اول: آموزش استوانه
بخش دوم: آموزش کره
بخش سوم: آموزش مخروط
 

فصل سوم-بخش دوم: ماکروبادی ها

 
بخش اول: ماکروبادی ها- rcc
بخش دوم:ماکروبادی ها- rpp
بخش سوم:ماکروبادی ها- box
بخش چهارم:ماکروبادی ها- RHP
بخش پنجم:ماکروبادی ها- REC
بخش ششم:ماکروبادی ها- ،TRC
بخش هفتم:ماکروبادی ها- WED
 

فصل چهارم:  کارت داده

بخش اول:  معرفی کارت داده

بخش دوم: کارت نوع مساله

بخش سوم:  کارت اهمیت

بخش چهارم:  کارت ماده

بخش پنجم: کارت  تاریخچه-nps

فصل پنجم: چشمه ها

فصل 5-درس1-مقدمات چشمه ها
فصل 5-درس2-انواع تعریف پارامترها
فصل 5-درس3-تعریف پارامتر های وابسته
فصل 5-درس3-چشمه های نقطه ای
فصل 5-درس5-چشمه های خطی
فصل 5-درس6-چشمه های حجمی
فصل 5-درس7-چشمه های دلخواه

فصل ششم: تالی ها

فصل 6-درس1-معرفی تالی ها
فصل 6-درس2-تالی نوع اول
فصل 6-درس3-تالی نوع دو
فصل 6-درس4-تالی نوع سه
فصل 6-درس5-تالی نوع چهار
فصل 6-درس6-تالی نوع پنج
فصل 6-درس7-تالی نوع شش
فصل 6-درس8-تالی نوع هفت
فصل 6-درس9-تالی نوع هشت
 
 

نظرات کاربران

افزودن نظر