تاریخ انتشار:1394-06-02
تاریخ بروزرسانی: 1394-06-02
تعداد بازدید: 2184مرجع کد رنگ ها برای زبان HTML و استفاده در css

 

جدول رنگهای پایه اچتمل بر اساس مقادیر هگز


#EEEEEE   #DDDDDD   #CCCCCC   #BBBBBB   #AAAAAA   #۹۹۹۹۹۹  
#۸۸۸۸۸۸   #۷۷۷۷۷۷   #۶۶۶۶۶۶   #۵۵۵۵۵۵   #۴۴۴۴۴۴   #۳۳۳۳۳۳  
#۰۰۰۰۰۰   #۰۰۰۰۳۳   #۰۰۰۰۶۶   #۰۰۰۰۹۹   #۰۰۰۰CC   #۰۰۰۰FF  
#۳۳۰۰۰۰   #۳۳۰۰۳۳   #۳۳۰۰۶۶   #۳۳۰۰۹۹   #۳۳۰۰CC   #۳۳۰۰FF  
#۶۶۰۰۰۰   #۶۶۰۰۳۳   #۶۶۰۰۶۶   #۶۶۰۰۹۹   #۶۶۰۰CC   #۶۶۰۰FF  
#۹۹۰۰۰۰   #۹۹۰۰۳۳   #۹۹۰۰۶۶   #۹۹۰۰۹۹   #۹۹۰۰CC   #۹۹۰۰FF  
#CC0000   #CC0033   #CC0066   #CC0099   #CC00CC   #CC00FF  
#FF0000   #FF0033   #FF0066   #FF0099   #FF00CC   #FF00FF  
#۰۰۳۳۰۰   #۰۰۳۳۳۳   #۰۰۳۳۶۶   #۰۰۳۳۹۹   #۰۰۳۳CC   #۰۰۳۳FF  
#۳۳۳۳۰۰   #۳۳۳۳۳۳   #۳۳۳۳۶۶   #۳۳۳۳۹۹   #۳۳۳۳CC   #۳۳۳۳FF  
#۶۶۳۳۰۰   #۶۶۳۳۳۳   #۶۶۳۳۶۶   #۶۶۳۳۹۹   #۶۶۳۳CC   #۶۶۳۳FF  
#۹۹۳۳۰۰   #۹۹۳۳۳۳   #۹۹۳۳۶۶   #۹۹۳۳۹۹   #۹۹۳۳CC   #۹۹۳۳FF  
#CC3300   #CC3333   #CC3366   #CC3399   #CC33CC   #CC33FF  
#FF3300   #FF3333   #FF3366   #FF3399   #FF33CC   #FF33FF  
#۰۰۶۶۰۰   #۰۰۶۶۳۳   #۰۰۶۶۶۶   #۰۰۶۶۹۹   #۰۰۶۶CC   #۰۰۶۶FF  
#۳۳۶۶۰۰   #۳۳۶۶۳۳   #۳۳۶۶۶۶   #۳۳۶۶۹۹   #۳۳۶۶CC   #۳۳۶۶FF  
#۶۶۶۶۰۰   #۶۶۶۶۳۳   #۶۶۶۶۶۶   #۶۶۶۶۹۹   #۶۶۶۶CC   #۶۶۶۶FF  
#۹۹۶۶۰۰   #۹۹۶۶۳۳   #۹۹۶۶۶۶   #۹۹۶۶۹۹   #۹۹۶۶CC   #۹۹۶۶FF  
#CC6600   #CC6633   #CC6666   #CC3399   #CC66CC   #CC66FF  
#FF6600   #FF6633   #FF6666   #FF6699   #FF66CC   #FF66FF  
#۰۰۹۹۰۰   #۰۰۹۹۳۳   #۰۰۹۹۶۶   #۰۰۹۹۹۹   #۰۰۹۹CC   #۰۰۹۹FF  
#۳۳۹۹۰۰   #۳۳۹۹۳۳   #۳۳۹۹۶۶   #۳۳۹۹۹۹   #۳۳۹۹CC   #۳۳۹۹FF  
#۶۶۹۹۰۰   #۶۶۹۹۳۳   #۶۶۹۹۶۶   #۶۶۹۹۹۹   #۶۶۹۹CC   #۶۶۹۹FF  
#۹۹۹۹۰۰   #۹۹۹۹۳۳   #۹۹۹۹۶۶   #۹۹۹۹۹۹   #۹۹۹۹CC   #۹۹۹۹FF  
#CC9900   #CC9933   #CC9966   #CC9999   #CC99CC   #CC99FF  
#FF9900   #FF9933   #FF9966   #FF9999   #FF99CC   #FF99FF  
#۰۰CC00   #۰۰CC33   #۰۰CC66   #۰۰CC99   #۰۰CCCC   #۰۰CCFF  
#۳۳CC00   #۳۳CC33   #۳۳CC66   #۳۳CC99   #۳۳CCCC   #۳۳CCFF  
#۶۶CC00   #۶۶CC33   #۶۶CC66   #۶۶CC99   #۶۶CCCC   #۶۶CCFF  
#۹۹CC00   #۹۹CC33   #۹۹CC66   #۹۹CC99   #۹۹CCCC   #۹۹CCFF  
#CCCC00   #CCCC33   #CCCC66   #CCCC99   #CCCCCC   #CCCCFF  
#FFCC00   #FFCC33   #FFCC66   #FFCC99   #FFCCCC   #FFCCFF  
#۰۰FF00   #۰۰FF33   #۰۰FF66   #۰۰FF99   #۰۰FFCC   #۰۰FFFF  
#۳۳FF00   #۳۳FF33   #۳۳FF66   #۳۳FF99   #۳۳FFCC   #۳۳FFFF  
#۶۶FF00   #۶۶FF33   #۶۶FF66   #۶۶FF99   #۶۶FFCC   #۶۶FFFF  
#۹۹FF00   #۹۹FF33   #۹۹FF66   #۹۹FF99   #۹۹FFCC   #۹۹FFFF  
#CCFF00   #CCFF33   #CCFF66   #CCFF99   #CCFFCC   #CCFFFF  
#FFFF00   #FFFF33   #FFFF66   #FFFF99   #FFFFCC   #FFFFFF  

 

جدول رنگهای نامگذاری شده و مقادیر معادل هگز آن به ترتیب حروف الفباء


Aliceblue #F0F8FF   Antiquewhite #FAEBD7   Aqua #۰۰FFFF  
Aquamarine #۷FFFD4   Azure #F0FFFF   Beige #F5F5DC  
Bisque #FFE4C4   Black #۰۰۰۰۰۰   Blanchedalmond #FFEBCD  
Blue #۰۰۰۰FF   Blueviolet #۸A2BE2   Brown #A52A2A  
Burlywood #DEB887   Cadetblue #۵F9EA0   Chartreuse #۷FFF00  
Chocolate #D2691E   Coral #FF7F50   Cornflowerblue #۶۴۹۵ED  
Cornsilk #FFF8DC   Crimson #DC143C   Cyan #۰۰FFFF  
Darkblue #۰۰۰۰۸B   Darkcyan #۰۰۸B8B   Darkgoldenrod #B8860B  
Darkgray #A9A9A9   Darkgreen #۰۰۶۴۰۰   Darkkhaki #BDB76B  
Darkmagenta #۸B008B   Darkolivegreen #۵۵۶B2F   Darkorange #FF8C00  
Darkorchid #۹۹۳۲CC   Darkred #۸B0000   Darksalmon #E9967A  
Darkseagreen #۸FBC8F   Darkslateblue #۴۸۳D8B   Darkslategray #۲F4F4F  
Darkturquoise #۰۰CED1   Darkviolet #۹۴۰۰D3   Deeppink #FF1493  
Deepskyblue #۰۰BFFF   Dimgray #۶۹۶۹۶۹   Dodgerblue #۱E90FF  
Firebrick #B22222   Floralwhite #FFFAF0   Forestgreen #۲۲۸B22  
Fuchsia #FF00FF   Gainsboro #DCDCDC   Ghostwhite #F8F8FF  
Gold #FFD700   Goldenrod #DAA520   Gray #۸۰۸۰۸۰  
Green #۰۰۸۰۰۰   Greenyellow #ADFF2F   Honeydew #F0FFF0  
Hotpink #FF69B4   Indianred #CD5C5C   Indigo #۴B0082  
Ivory #FFFFF0   Khaki #F0E68C   Lavender #E6E6FA  
Lavenderblush #FFF0F5   Lawngreen #۷CFC00   Lemonchiffon #FFFACD  
Lightblue #ADD8E6   Lightcoral #F08080   Lightcyan #E0FFFF  
Lightgoldenrodyellow #FAFAD2   Lightgreen #۹۰EE90   Lightgrey #D3D3D3  
Lightpink #FFB6C1   Lightsalmon #FFA07A   Lightseagreen #۲۰B2AA  
Lightskyblue #۸۷CEFA   Lightslategray #۷۷۸۸۹۹   Lightsteelblue #B0C4DE  
Lightyellow #FFFFE0   Lime #۰۰FF00   Limegreen #۳۲CD32  
Linen #FAF0E6   Magenta #FF00FF   Maroon #۸۰۰۰۰۰  
Mediumaquamarine #۶۶CDAA   Mediumblue #۰۰۰۰CD   Mediumorchid #BA55D3  
Mediumpurple #۹۳۷۰D8   Mediumseagreen #۳CB371   Mediumslateblue #۷B68EE  
Mediumspringgreen #۰۰FA9A   Mediumturquoise #۴۸D1CC   Mediumvioletred #C71585  
Midnightblue #۱۹۱۹۷۰   Mintcream #F5FFFA   Mistyrose #FFE4E1  
Moccasin #FFE4B5   Navajowhite #FFDEAD   Navy #۰۰۰۰۸۰  
Oldlace #FDF5E6   Olive #۸۰۸۰۰۰   Olivedrab #۶۸۸E23  
Orange #FFA500   Orangered #FF4500   Orchid #DA70D6  
Palegoldenrod #EEE8AA   Palegreen #۹۸FB98   Paleturquoise #AFEEEE  
Palevioletred #D87093   Papayawhip #FFEFD5   Peachpuff #FFDAB9  
Peru #CD853F   Pink #FFC0CB   Plum #DDA0DD  
Powderblue #B0E0E6   Purple #۸۰۰۰۸۰   Red #FF0000  
Rosybrown #BC8F8F   Royalblue #۴۱۶۹E1   Saddlebrown #۸B4513  
Salmon #FA8072   Sandybrown #F4A460   Seagreen #۲E8B57  
Seashell #FFF5EE   Sienna #A0522D   Silver #C0C0C0  
Skyblue #۸۷CEEB   Slateblue #۶A5ACD   Slategray #۷۰۸۰۹۰  
Snow #FFFAFA   Springgreen #۰۰FF7F   Steelblue #۴۶۸۲B4  
Tan #D2B48C   Teal #۰۰۸۰۸۰   Thistle #D8BFD8  
Tomato #FF6347   Turquoise #۴۰E0D0   Violet #EE82EE  
Wheat #F5DEB3   White #FFFFFF   Whitesmoke #F5F5F5  
Yellow #FFFF00   YellowGreen #۹ACD32    
پیوستی برای این مطلب وجود ندارد
درباره نویسنده

من رسول شامحمدی هستم . تخصص من برنامه نویسی و محاسبات مونت کارلو هست. همیشه سعی میکنم در اینجا تجارب خودم را انتقال بدم. شماره تلفن من 09372846654 هست برای سفارش کار یا مشاوره

تبلیغات
گروه تلگرامی ویژه رفع اشکال کد های هسته ای و نرم افزار ها

این گروه صرفا برای بحث در باره کد ها و نرم افزارهای هسته ای می باشد لذا از بحث های نامرتبط خود داری فرمایید و با معرفی گروه به دوستان خود در مفید بودن بیشتر گروه همیار ما باشید.


گروه تخصصی Beamnrc

در این گروه به آموزش و رفع اشکال در مورد نرم افزار Beamnrc پرداخته می شود


گروه تخصصی Gate

در این گروه در باره فریم ورک مونت کارلو GATE و GEANT4 و مباحث مرتبط آموزش و رفع اشکال انجام می شود.


کانال تلگرامی ویژه اطلاع رسانی کارگاه های آموزشی

در این کانال اطلاعیه های مربوط به کارگاه های آموزشی و دوره های آنلاین و حضوری منتشر می شود


گروه تلگرامی پشتیبانی کارگاه ها و کلاس ها

در این کانال آخرین اخبار منتشر شده در سایت نشر داده می شود


گروه تلگرامی آخرین آموزش های منتشر شده در سایت

در این کانال آخرین اخبار منتشر شده در سایت نشر داده می شود


کانال آپارت ما

این کانال متعلق به وب سایت مهندس شامحمدی می باشد. تنها قسمتی از ویدئو های آموزشی در اینجا نشان داده است.


کانال نماشا ما

این کانال متعلق به وب سایت مهندس شامحمدی می باشد. تنها قسمتی از ویدئو های آموزشی در اینجا نشان داده است.