تاریخ انتشار:1392-06-18
تاریخ بروزرسانی: 1392-06-18
تعداد بازدید: 423تعدادی از دستور های مقدماتی متمتیکا


1. Apart[expr] separate expr into terms with simple denominators
2. Cancel[expr] cancel common factors in numerator and Coefficient[expr,form] coefficient of form in expr
3. D[f, {x, n}] the nth derivative ∂nf/∂xn
4. D[f, x] the (partial) derivative ∂f/∂x
5. D[f, x1, x2, . . . ] the multiple partial derivative ∂∂x1∂∂x2• • • f
6. denominator of expr
Apart[expr] separate expr into terms with simple denominators
Cancel[expr] cancel common factors in numerator and Coefficient[expr,form] coefficient of form in expr
D[f, {x, n}] the nth derivative ∂nf/∂xn
D[f, x] the (partial) derivative ∂f/∂x
D[f, x1, x2, . . . ] the multiple partial derivative ∂∂x1∂∂x2• • • f
denominator of expr
Denominator[expr] denominator of expr
f’[x] the derivative f_(x)
f’’[x] the second derivative f__(x)
f’’’’’’’’[x] the eighth derivative f(8)(x)
Factor[expr] reduce expr to a product of factors
Numerator[expr] numerator of expr
Part[expr,n] nth term of expr
Together[expr] put all terms of expr over a common denominator
TrigExpand[expr] expand the trig expr into a sum of terms
TrigFactor[expr] write the trig expr as products of terms
TrigReduce[expr] simplify trig expr using trig identities
Numerator[expr] numerator of expr
Denominator[expr] denominator of expr
Part[expr,n] nth term of expr
Coefficient[expr,form] coefficient of form in expr
Integrate[f, x] the indefinite integral_f dx
Integrate[f, {x, a, b}] the definite integral_ baf dx
Sum[g, {i, m, n}] the sum _ni=mg
Sum[g, {i, m, n, di}] the sum with i increasing in steps of di
Solve[lhs==rhs,x] solve the single equation for x
NSolve[lhs==rhs,x] numerically solve the single equation for x
expr /. Sol evaluate expr using the values obtained in sol
FindRoot[lhs==rhs,{x, x0}] find a numerical solution starting with x0
Plot[f[x],{x,a,b}] plot f(x) from x = a to x = b
Plot[{f[x], g[x],h[x],i[x]},{x,a,b}] plot several function from x = a to x = b
GraphicsArray[{g1,g2, . . . }] arranges several graphs in one row Show[g] redraws graph g
ContourPlot[f[x,y],{x,a,b},{y,c,d}]
DensityPlot[f[x,y],{x,a,b},{y,c,d}]
ParametricPlot3D[{f[t],g[t],h[t]},{t,a,b}]
ParametricPlot3D[{f[t,u],g[t,u],h[t,u]},{t,a,b},{u,c,d}]
Re[z], Im[z] real and imaginary parts of z
Conjugate[z] complex conjugate of z
Abs[z], Arg[z] absolute value |z| and argument θ of z in |z|eiθ
complexExpand[expr] expand expr assuming all variables are real


 
پیوستی برای این مطلب وجود ندارد
درباره نویسنده

من مهندس شامحمدی هستم و در یک کلام سرم درد میکنه واسه کد نویسی سعی میکنم کنار کارم، تجربیاتم را هم اینجا بزار واسه دوستان

تبلیغات
گروه تلگرامی ویژه رفع اشکال کد های هسته ای و نرم افزار ها

این گروه صرفا برای بحث در باره کد ها و نرم افزارهای هسته ای می باشد لذا از بحث های نامرتبط خود داری فرمایید و با معرفی گروه به دوستان خود در مفید بودن بیشتر گروه همیار ما باشید.


کانال تلگرامی ویژه اطلاع رسانی کارگاه های آموزشی

در این کانال اطلاعیه های مربوط به کارگاه های آموزشی و دوره های آنلاین و حضوری منتشر می شود


گروه تلگرامی پشتیبانی کارگاه ها و کلاس ها

در این کانال آخرین اخبار منتشر شده در سایت نشر داده می شود


گروه تلگرامی آخرین آموزش های منتشر شده در سایت

در این کانال آخرین اخبار منتشر شده در سایت نشر داده می شود


کانال آپارت ما

این کانال متعلق به وب سایت مهندس شامحمدی می باشد. تنها قسمتی از ویدئو های آموزشی در اینجا نشان داده است.


کانال نماشا ما

این کانال متعلق به وب سایت مهندس شامحمدی می باشد. تنها قسمتی از ویدئو های آموزشی در اینجا نشان داده است.