درس دوم) آشنایی با ساختار هندسه مثال B1قیمت: 0


مشاهده بنر: مشاهده

تاریخ انتشار:1396-08-20 22:59:24
تاریخ بروزرسانی: 1398-03-09 18:19:15
تعداد بازدید: 242درس دوم) آشنایی با ساختار هندسه مثال B1

نحوه تعرف هندسه در جینت 4

برای مشاهده این درس به کتابخوان اناره مراجعه کنید

Error
Whoops, looks like something went wrong.