آموزش mcnpvisقیمت: 5000

نوع محتوا: فیلم آموزشی
videocam

مشاهده بنر: مشاهده


تاریخ انتشار:1396-08-20 20:17:11      آخرین بروزرسانی:1397-08-10 16:39:42      بازدید: 327

آموزش mcnpvis

ffffff

ff
فهرست دروس کتاب برای مشاهده جزییات هر درس روی عنوان درس کلیک کنید
برای دانلود دستی فایل، فایل را دانلود و با توجه به نام داده شده در ستون نام فایل، در پوشه کتابخانه اناره قرار بدهید
شناسه فایل عنوان نام فایل وضعیت دانلود
2601 فراخوانی برنامه و رسم اولیه 26.1.lec1.rmp4 غیر رایگان file_download
2602 ترسیم سطوح 26.1.lec2.rmp4 غیر رایگان file_download
2603 ترسیم سلول 26.1.lec3.rmp4 غیر رایگان file_download
2604 تعریف چشمه ها 26.1.lec4.rmp4 غیر رایگان file_download
2605 کارت مواد 26.1.lec5.rmp4 غیر رایگان file_download
2606 کارت اهمیت 26.1.lec6.rmp4 غیر رایگان file_download
2607 انتقال 26.1.lec7.rmp4 غیر رایگان file_download
2608 اصلاح شماره گذاری سلول و سطوح 26.1.lec8.rmp4 غیر رایگان file_download
2609 تعریف ماده برای سلول ها 26.1.lec9.rmp4 غیر رایگان file_download
2610 اجرای برنامه 26.1.lec10.rmp4 غیر رایگان file_download
2611 مشاهده مسیر ذرات 26.1.lec11.rmp4 غیر رایگان file_download
2612 رسم تالی ها 26.1.lec12.rmp4 غیر رایگان file_download
2613 رسم سطح مقطع 26.1.lec13.rmp4 غیر رایگان file_download
2614 نمایش سه بعدی هندسه 26.1.lec14.rmp4 غیر رایگان file_download
2615 نمایش سه بعدی هندسه  تکرار شونده 26.1.lec15.rmp4 غیر رایگان file_download
2616 ورود هندسه از اتوکد 26.1.lec16.rmp4 غیر رایگان file_download
2617 فراخوانی مجدد فایل برنامه 26.1.lec17.rmp4 غیر رایگان file_download
2618 تنظیمات برنامه 26.1.lec18.rmp4 غیر رایگان file_download
2619 مشاهده فایل های برنامه 26.1.lec19.rmp4 غیر رایگان file_download
2620 کار با پنجره ها بخش اول 26.1.lec20.rmp4 غیر رایگان file_download
2621 کار با پنجره ها بخش دوم 26.1.lec21.rmp4 غیر رایگان file_download
2622 کار با پنجره ها بخش سوم 26.1.lec22.rmp4 غیر رایگان file_download