فیلم آموزش کد MCNPقیمت: 100000

نوع محتوا: فیلم آموزشی
videocam

مشاهده بنر: مشاهده


تاریخ انتشار:1396-08-20 20:16:21      آخرین بروزرسانی:1397-11-20 02:04:30      بازدید: 417

فیلم آموزش کد MCNP

مجموعه آموزش کد مونت کارلو MCNP 

با خرید این مجموعه آموزش ویدئویی به کتاب یا .. نیازی نخواهد داشت

h
فهرست دروس کتاب برای مشاهده جزییات هر درس روی عنوان درس کلیک کنید
برای دانلود دستی فایل، فایل را دانلود و با توجه به نام داده شده در ستون نام فایل، در پوشه کتابخانه اناره قرار بدهید
شناسه فایل عنوان نام فایل وضعیت دانلود
201 مقدمه-نصب کد mcnp1.1.instalation.rmp4 غیر رایگان file_download
202 مقدمه-مقهوم مونت کارلو غیر رایگان file_download
203 مقدمه-مفهوم عبارت کد غیر رایگان file_download
204 مقدمه-نحوه محاسبات کد غیر رایگان file_download
211 فصل اول-درس اول: ساختار کلی برنامه MCNP part1_2.rmp4 غیر رایگان file_download
212 فصل اول-درس دوم: اصول محاسبات MCNP part1_3.rmp4 غیر رایگان file_download
213 فصل اول-درس سوم: بررسی هندسه و اجرای برنامه part1_4.rmp4 غیر رایگان file_download
214 فصل اول-درس چهارم-واحدهای استفاده شده در کد part2_1.rmp4 غیر رایگان file_download
215 فصل اول-درس پنجم: ذرات قابل ترابرد در MCNP part2_2.rmp4 غیر رایگان file_download
221 فصل دوم-درس اول: تعریف سطوح در MCNP part2_3.rmp4 غیر رایگان file_download
222 فصل دوم-درس دوم: کارت استوانه part3_1.rmp4 غیر رایگان file_download
223 فصل دوم-درس سوم: آموزش سطح کروی part3_2.rmp4 غیر رایگان file_download
224 فصل دوم -درس چهارم: آموزش سطح مخروطی part3_3.rmp4 غیر رایگان file_download
225 فصل دوم-درس پنجم: ماکروبادی-دستور box 4_1_box.rmp4 غیر رایگان file_download
226 فصل دوم-درس ششم: ماکروبادی-معرفی کارت rpp 4_2_rpp.rmp4 غیر رایگان file_download
231 فصل سوم-درس اول- معرفی کارت سلول c2.chapter3.part1.rmp4 غیر رایگان file_download
232 فصل سوم-درس دوم-تعریف سلول به کمک نقاط اشتراکی c2.chapter3.part2.rmp4 غیر رایگان file_download
233 فصل سوم-درس سوم-تعریف سلول به کمک نقاط اجتماع c2.chapter3.part3.rmp4 غیر رایگان file_download
234 فصل سوم-درس چهارم-تعریف سلول به کمک # c2.chapter3.part4.rmp4 غیر رایگان file_download
235 فصل سوم-درس پنجم-تعریف سلول به کمک شباهت با دیگر سلول ها c2.chapter3.part5.rmp4 غیر رایگان file_download
236 فصل سوم-درس ششم-تعریف پارامتر ها c2.chapter3.part6.rmp4 غیر رایگان file_download
241 فصل چهارم- درس اول: کارت داده 5_1_Intro.rmp4 غیر رایگان file_download
242 فصل چهارم- درس دوم: کارت نوع مساله 5_2_mode_card.rmp4 غیر رایگان file_download
243 فصل چهارم-درس سوم: کارت اهمیت 5_3_imp.rmp4 غیر رایگان file_download
244 فصل چهارم-درس چهارم: کارت مواد 5_4_material.rmp4 غیر رایگان file_download
245 فصل چهارم-درس پنجم: کارت nps 5_5_nps.rmp4 غیر رایگان file_download
251 فصل 5-درس1 5-1-introduction.rmp4 غیر رایگان file_download
252 فصل 5-درس1 5-2-definevar.rmp4 غیر رایگان file_download
253 فصل 5-درس1 5-3-depended_sdef.rmp4 رایگان file_download
254 فصل 5-درس1 5-4-pointsource.rmp4 غیر رایگان file_download
255 فصل 5-درس1 5-5-linearsource.rmp4 غیر رایگان file_download
256 فصل 5-درس1 5-1-introduction.rmp4 غیر رایگان file_download
257 فصل 5-درس1 5-1-introduction.rmp4 غیر رایگان file_download
261 فصل 5-درس1 6-1Introduction.rmp4 غیر رایگان file_download
262 فصل 6-درس2-تالی نوع اول 6-2tally1.rmp4 غیر رایگان file_download
263 فصل 6-درس3-تالی نوع دو 6-3tally2.rmp4 غیر رایگان file_download
264 فصل 6-درس4-تالی نوع سه 6-4Tally4.rmp4 غیر رایگان file_download
265 فصل 6-درس5-تالی نوع چهار 6-5Tally5PointDetector.rmp4 غیر رایگان file_download
266 فصل 6-درس6-تالی نوع پنج 6-6Tally5-ringDetector.rmp4 غیر رایگان file_download
267 فصل 6-درس7-تالی نوع شش 6-7Tally6.rmp4 غیر رایگان file_download
268 فصل 6-درس8-تالی نوع هفت 6-8Tally7.rmp4 غیر رایگان file_download
269 فصل 6-درس9-تالی نوع هشت 6-9ally8.rmp4 غیر رایگان file_download