مجموعه ویدئویی آموزش کد مونت کارلو MCNPقیمت: 100000

نوع محتوا: فیلم آموزشی
videocam

برای خرید این پکیج آموزشی وارد سایت شوید. بعد از ورود لینک خرید سایت در اینجا نمایش داده می شود


نکته: این پکیج آموزشی فقط از طریق کتابخوان هوشمند و تعاملی اناره قابل مشاهده خواهد بود.


تاریخ انتشار:1396-08-20 20:16:21      آخرین بروزرسانی:1398-03-31 18:10:44      بازدید: 650

مجموعه ویدئویی آموزش کد مونت کارلو MCNP

مجموعه آموزش کد مونت کارلو MCNP 

با خرید این مجموعه آموزش ویدئویی به کتاب یا .. نیازی نخواهد داشت

فهرست دروس کتاب برای مشاهده جزییات هر درس روی عنوان درس کلیک کنید
برای دانلود دستی فایل، فایل را دانلود و با توجه به نام داده شده در ستون نام فایل، در پوشه کتابخانه اناره قرار بدهید
شناسه فایل عنوان نام فایل وضعیت دانلود
201 مقدمه-نصب کد mcnp1.1.instalation.rmp4 غیر رایگان file_download
202 مقدمه-مقهوم مونت کارلو غیر رایگان file_download
203 مقدمه-مفهوم عبارت کد غیر رایگان file_download
204 مقدمه-نحوه محاسبات کد غیر رایگان file_download
211 فصل اول-درس اول: ساختار کلی برنامه MCNP part1_2.rmp4 غیر رایگان file_download
212 فصل اول-درس دوم: اصول محاسبات MCNP part1_3.rmp4 غیر رایگان file_download
213 فصل اول-درس سوم: بررسی هندسه و اجرای برنامه part1_4.rmp4 غیر رایگان file_download
214 فصل اول-درس چهارم-واحدهای استفاده شده در کد part2_1.rmp4 غیر رایگان file_download
215 فصل اول-درس پنجم: ذرات قابل ترابرد در MCNP part2_2.rmp4 غیر رایگان file_download
221 فصل دوم-درس اول: تعریف سطوح در MCNP part2_3.rmp4 غیر رایگان file_download
222 فصل دوم-درس دوم: کارت استوانه part3_1.rmp4 غیر رایگان file_download
223 فصل دوم-درس سوم: آموزش سطح کروی part3_2.rmp4 غیر رایگان file_download
224 فصل دوم -درس چهارم: آموزش سطح مخروطی part3_3.rmp4 غیر رایگان file_download
225 فصل دوم-درس پنجم: ماکروبادی-دستور box 4_1_box.rmp4 غیر رایگان file_download
226 فصل دوم-درس ششم: ماکروبادی-معرفی کارت rpp 4_2_rpp.rmp4 غیر رایگان file_download
231 فصل سوم-درس اول- معرفی کارت سلول c2.chapter3.part1.rmp4 غیر رایگان file_download
232 فصل سوم-درس دوم-تعریف سلول به کمک نقاط اشتراکی c2.chapter3.part2.rmp4 غیر رایگان file_download
233 فصل سوم-درس سوم-تعریف سلول به کمک نقاط اجتماع c2.chapter3.part3.rmp4 غیر رایگان file_download
234 فصل سوم-درس چهارم-تعریف سلول به کمک # c2.chapter3.part4.rmp4 غیر رایگان file_download
235 فصل سوم-درس پنجم-تعریف سلول به کمک شباهت با دیگر سلول ها c2.chapter3.part5.rmp4 غیر رایگان file_download
236 فصل سوم-درس ششم-تعریف پارامتر ها c2.chapter3.part6.rmp4 غیر رایگان file_download
241 فصل چهارم- درس اول: کارت داده 5_1_Intro.rmp4 غیر رایگان file_download
242 فصل چهارم- درس دوم: کارت نوع مساله 5_2_mode_card.rmp4 غیر رایگان file_download
243 فصل چهارم-درس سوم: کارت اهمیت 5_3_imp.rmp4 غیر رایگان file_download
244 فصل چهارم-درس چهارم: کارت مواد 5_4_material.rmp4 غیر رایگان file_download
245 فصل چهارم-درس پنجم: کارت nps 5_5_nps.rmp4 غیر رایگان file_download
251 فصل 5-درس1 5-1-introduction.rmp4 غیر رایگان file_download
252 فصل 5-درس1 5-2-definevar.rmp4 غیر رایگان file_download
253 فصل 5-درس1 5-3-depended_sdef.rmp4 رایگان file_download
254 فصل 5-درس1 5-4-pointsource.rmp4 غیر رایگان file_download
255 فصل 5-درس1 5-5-linearsource.rmp4 غیر رایگان file_download
256 فصل 5-درس1 5-1-introduction.rmp4 غیر رایگان file_download
257 فصل 5-درس1 5-1-introduction.rmp4 غیر رایگان file_download
261 فصل 5-درس1 6-1Introduction.rmp4 غیر رایگان file_download
262 فصل 6-درس2-تالی نوع اول 6-2tally1.rmp4 غیر رایگان file_download
263 فصل 6-درس3-تالی نوع دو 6-3tally2.rmp4 غیر رایگان file_download
264 فصل 6-درس4-تالی نوع سه 6-4Tally4.rmp4 غیر رایگان file_download
265 فصل 6-درس5-تالی نوع چهار 6-5Tally5PointDetector.rmp4 غیر رایگان file_download
266 فصل 6-درس6-تالی نوع پنج 6-6Tally5-ringDetector.rmp4 غیر رایگان file_download
267 فصل 6-درس7-تالی نوع شش 6-7Tally6.rmp4 غیر رایگان file_download
268 فصل 6-درس8-تالی نوع هفت 6-8Tally7.rmp4 غیر رایگان file_download
269 فصل 6-درس9-تالی نوع هشت 6-9ally8.rmp4 غیر رایگان file_download
Error
Whoops, looks like something went wrong.